Nu tar vi fram en trafikstrategi – för en hållbar stadsutveckling 

etikett

Under hösten 2022 påbörjas arbetet med kommunens trafikstrategi, som ska ge en inriktning och vägledning i hur vi ska jobba med trafikrelaterade frågor. I takt med det ökande invånarantalet ställs krav på de gemensamma stadsrummen, när fler ska röra sig på samma yta.

För att vår kommun ska kunna växa på bästa möjliga hållbara sätt behövs en god stadsplanering på alla plan. Det ökade invånarantalet gör att det finns behov av att utveckla trafiksystemet och samordna trafikplaneringen med stadens utveckling, därför ska nu stadsbyggnadskontoret ta fram en trafikstrategi. I en sådan strategi är stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, framkomlighet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan och hälsa viktiga aspekter.

- Trafikstrategin blir en viktig del i stadsutvecklingen i stort, där detta strategiska inriktningsdokument kommer samspela med kommunens andra styrande dokument, till exempel översiktsplanen och Program för hållbarhet i Jönköpings kommun. Tillsammans ska de bidra till att utveckla vår kommun i önskad riktning i linje med våra övergripande mål inom hållbar utveckling. Att vi blir fler invånare gör att vi behöver effektivisera hur vi transporterar oss på våra gemensamma ytor, säger Emma Svärd, verksamhetschef på stadsbyggnadskontoret.

Så tas strategin fram

Våren 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny trafikstrategi.

- Strategin kommer ge en inriktning för hur vi ska jobba med trafikrelaterade frågor snarare än att bli en konkret åtgärdslista. Det första vi behöver göra nu är att sammanställa en nulägesrapport, som sedan tillsammans med kommunens övergripande planer och mål blir grunden för trafikstrategin, säger Julia Cederbrant, trafikplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Enligt tidplanen beräknas det finnas en trafikstrategi för antagande i kommunfullmäktige år 2024.

En politisk styrgrupp och en styrgrupp med tjänstepersoner med olika kompetenser kommer utses, med stöd från specialister i trafikrelaterade frågor och arbetsgrupper för specifika frågor eller teman. Även resvaneundersökningar och enkäter bland kommuninvånarna kommer kunna bli en viktig del i underlaget.

- Till en början behöver vi skapa ett brett kunskapsunderlag och föra frågan framåt. Det är även viktigt att blicka utanför kommunen och titta på goda exempel från jämnstora kommuner som står eller har stått inför liknande utmaningar. Arbetet med den nya trafikstrategin ska bedrivas på ett brett och transparent sätt som även involverar medborgarna, säger Anders Samuelsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Informationen om arbetet med trafikstrategin kommer uppdateras löpande på webben:

Läs mer om trafikstrategin här

Vybild av Jönköpings stadskärna, sett från norr med piren i förgrunden.