search
Sök
menu
Meny
Sök

Pandemin påverkar årets resultat av brukarenkät till vårdnadshavare och elever

Ett år av pandemi och dess effekter har även påverkat årets brukar­undersökning. Resultatet visar bland annat att vårdnadshavarna upplever att deras deltagande och inflytande i sitt barns förskola eller skola har minskat jämfört med föregående läsår.

Pandemin har varit anledning till att flera förskolor och skolor har haft svårt att erbjuda utvecklingssamtal och föräldramöten till vårdnadshavarna under läsåret 2020/21. Det har medfört att andelen missnöjda bland vårdnadshavare i årets brukarenkät är ungefär dubbelt så hög jämfört med föregående läsår i frågan som avser delaktighet och inflytande. Detta har även bidragit till att en något mindre andel har uppgett att de kan rekommendera sitt barns förskola eller skola.

– Att vi skulle se en minskad nöjdhet vad gäller vårdnadshavarnas känsla av delaktighet och inflytande var inte oväntat utifrån de riktlinjer som vi levt under pandemin. Vår ambition är att erbjuda både utvecklingssamtal och föräldramöten så snart det tillåts och hoppas då kunna återupprätta en god samverkan med vårdnadshavarna, säger Peter Lindström, verksamhetschef förskola.

Ytterligare en effekt av pandemin är att många förskolor och skolor har fått hänvisa vårdnadshavare att svara på enkäten via webblänk i stället för som tidigare år på plats, i förskolan eller skolan. Detta har medfört att svarsfrekvensen totalt sett minskat med 14 procentenheter, jämfört med förra årets svarsfrekvens på 64 procent.

Pojkar upplever högre studiero än flickor

Ny för året är frågan ”Jag har studiero på lektionen”. Av eleverna i årskurs fem och åtta upplever cirka en fjärdedel att det inte stämmer alls eller att det stämmer ganska dåligt. I båda dessa årskurser instämmer en större andel pojkar än flickor att de har studiero. Den fråga som eleverna instämmer mest i är ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker”. Värt att notera är att jämfört med riket som helhet ligger Jönköpings kommun högre på flera frågor, även i frågan om studiero.

– Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för att kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt. I Jönköpings kommun är vi inte nöjda förrän samtliga elever upplever att de har studiero på lektioner och att lärare känner att de har god kompetens och mandat för att säkerställa studieron i klassrummet. Nu pågår analys av resultatet från brukarenkäten, tillsammans och på varje skola, vilket blir underlag för olika utvecklingsområden, säger Charlotte Olsson, verksamhetschef grundskola.

Se hela resultatet på webben

All verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasiet ska systematiskt och kontinuerligt följas upp för att säkerställa kvalité och utveckling. Det görs på olika sätt, bland annat med styrdokument, lagar och läroplaner. Ett viktigt verktyg är också den årliga brukarenkäten till vårdnadshavare och elever.

Årets brukarenkät har besvarats av ca 16 000 elever och vårdnadshavare. Enkäten omfattar förskolor och grundskolor i kommunal och annan regi. Det totala resultatet presenteras på jonkoping.se, fördelat på respektive förskola och skola. För gymnasiets del hänvisas till Skolverkets webbplats eftersom gymnasieskolan 2021 använder skolenkäten som genomförs av Skolinspektionen.

Resultat för brukarenkät till vårdnadshavare och elever 2021

Result för skolenkät gymnasiet 2021, Skolverket Länk till annan webbplats.

Publicerad: