Samråd - ändring av detaljplan för Hyltena 1:98

Illustration över området Hyltena 1:98

Jönköpings kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hyltena 1:98. Ändringen syftar till att i huvudsak ersätta tidigare planlagd gatu- och naturmark i planområdets centrala delar till förmån för mer sammanhängande industrimark.

Ändringen av detaljplanen är förenlig med gällande detaljplans syfte om planläggning av industrimark.

Samråd - du har möjlighet att lämna synpunkter

Att förslaget till detaljplan är ute på samråd innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Du kan ta del av förslaget och handlingarna via länken nedan eller i kommunens utställningshall i Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00. Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 23 september – 21 oktober 2022.

Handlingar och mer information om detaljplanen för Hyltena 1:98

Publicerad: