search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd för ny detaljplan på Hedenstorp

Detaljplanen för Hedenstorp 1:4 m.fl., Hedenstorp Skogslund är ute på samråd. Syftet med planförslaget är att planlägga mark för industri-, verksamhets-, kontors- och besöksändamål samt tillhörande tekniska anläggningar som till exempel transformatorstationer och dagvattendammar.

Under samrådstiden som är 3 november-21 december kan du ta del av förslaget och tycka till om det. Den 24 november kl 18:30 hålls ett samrådsmöte i Hallbystugan.

Det aktuella detaljplaneområdet gränsar till Hedenstorps industriområde som i dagsläget består av Hedenstorp Norra, Hedenstorp Södra samt Hedenstorp Östra som nyligen fått laga kraft. Aktuell etapp heter Hedenstorp Skogslund.

Planförslagets huvuddrag är att låta slänten i nordsydlig riktning utgöra en gräns mellan bostäderna i Skogslund och det nya verksamhetsområdet, att utnyttja skyltläget längs riksväg 26/47 för kvartersmark, hindra genomfart på Samsetvägen och låta en ny industrigata hantera den tunga trafiken samt utnyttja befintliga lågpunkter för hantering av dagvatten.

Läs mer och ta del av handlingarna

Presentation av förslaget

I videon nedan presenteras samrådsförslaget.

Publicerad: