Samråd: tyck till om ändring av detaljplaner på Rosenlund

etikett

Illustration som visar området med byggnader och gator för planförslagen.

Planområdet på Rosenlund.

På Rosenlund finns nu ett förslag på ändringar av tre relaterade detaljplaner, med syfte att möjliggöra högre skolbyggnad, bullerskydd m.m. Den 9 maj hålls ett samrådsmöte om förslagen och du kan lämna synpunkter skriftligen senast den 17 maj.

I stadsdelen Rosenlund, cirka fyra kilometer sydväst om Huskvarna centrum och cirka två kilometer öster om centrala Jönköping finns nu förslag på ändringar av tre olika men relaterade detaljplaner ute på samråd.

Syftet med planändringarna är att tomten för skolan ska kunna bebyggas med högre skolbyggnader än vad dagens detaljplan tillåter och att de ska kunna placeras som bullerskydd ut mot vägen. Planändringen ger även skydd åt befintliga gatuträd och möjlighet att placera en transformator inom tomten om behov finns i framtiden. I ändringen föreslås även att tillåta att man i bostäder ska få inreda sin vind på kvarteret Väpnaren, Våren, Vättern, Vispen, Vaggvisan, Västolen och Vårdkasen.

Samrådsmöte 9 maj – vi presenterar förslaget

Tisdagen den 9 maj håller vi ett samrådsmöte om detta detaljplaneförslag, där vi presenterar förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner och politiker.

Tid

Kl. 18:00-18:45 gällande Rosenlundsskolan och förskolorna
Kl. 19:00-19:45 gällande bostadskvarteren

Plats

Rosensalen på Rosenlunds vårdcentral, Hermansvägen 5, Jönköping.

Du har möjlighet att lämna synpunkter under samrådet

Att förslaget till detaljplan är ute på samråd innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Du kan ta del av förslaget och handlingarna samt en videopresentation via länken nedan eller i kommunens utställningshall i Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag kl. 8-17. Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 5 april – 17 maj 2023.

Här kan du ta del av förslaget till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Ventilen, Österängsområdet i Jönköping

Här kan du ta del av förslaget till ändring av detaljplan Vaxkakan 1 m. fl., inom Rosenlund, Jönköping

Här kan du ta del av förslaget till ändring av stadsplan för delar av östra stadsdelen, Österängs- och Rosenlundsområdena i Jönköping