Skadegörelse på björk vid Vätterstranden

Björk vid Vätterstranden.
etikett

Under förra veckan upptäckte Jönköpings kommun att någon borrat cirka 20 hål och slagit in ecoplugg i en björk på Östra storgatan. Ecoplugg används bland annat för att ta död på stubbar och rotsystem.

– Vi ser mycket allvarligt på händelsen och skadegörelsen är polisanmäld. Björken kommer att hållas under uppsikt så att vi kan se hur stor skadan är. Om björken skulle dö så kommer den att stå kvar så länge som möjligt för att bidra med ekosystemtjänster till djur och insekter som är beroende av död ved. Efter det avverkas trädet och ett nytt träd kommer att planteras på samma plats, säger Pontus Eriksson, parkingenjör på Jönköpings kommun.

Björken har en omkrets på 195 cm och har en höjd på ca 15-20 meter. Enligt Alnarpsmodellen som beräknar återanskaffningsvärde på träd, alltså vad det kostar att plantera och etablera ett lika stort träd, värderas trädet till 472 965 kr.

– Förutom det ekonomiska värdet så är björkar överlag viktiga för den biologiska mångfalden. Totalt kan en björk under sin livstid vara värd för uppemot 1000 olika arter. Det är till exempel skalbaggar och fjärilslarver men också olika vedlevande svampar. Det finns över 250 rödlistade arter som är beroende av björk. Björken är viktig i alla levnadsstadier – ung, gammal och som död ved, berättar Charlotte Strandell, parkingenjör på Jönköpings kommun.

Vilken betydelse har träd i vår stadsmiljö?

Träd har olika funktioner, där deras positiva effekter på stadsmiljö är både estetiska och praktiska. Förutom att ge grönska i staden förbättrar träden den förorenade luften och minskar belastningen på dagvattensystemet. Under 2022 bidrog träden i Jönköpings tätort till reducering av 114 ton luftföroreningar.

Utöver det så sänker även träden temperaturen genom att ge skugga. Under varma dagar kan de sänka temperaturen med upp till 10 grader! När det gäller nederbörd kan de minska belastningen på avloppssystemet genom att ta upp stora mängder vatten.

Krontäckningsgrad Jönköpings kommun

Tree Canopy beräkning från 2022 visar att krontäckningsgraden, alltså den del av stadsmiljön som täcks av trädkronor, är 29 % i Jönköping. Naturvårdsverket har tagit fram en rekommendation som säger att alla svenska städer ska ha minst 25 % trädkronstäckning år 2025. Städerna ska också ha ökat sin trädkronstäckning med minst 2 % mellan 2020-2025.

– Trädkronstäckning är ett viktigt mått på hur väl vi lyckas med vårt arbete med att förvalta stadens, eller ett områdes, trädbestånd. Vi jobbar långsiktigt för att både bibehålla de gamla träden men även för att plantera rätt träd på rätt plats så att dessa ges bästa möjliga förutsättningar för att leverera maximalt med ekosystemtjänster, avslutar Pontus.