Strategi för ett ökat träbyggande

Vy över träbyggnad på Kungsängen, Huskvarna.
etikett

Jönköpings kommun har sedan våren 2019 arbetat med att ta fram en träbyggnadsstrategi. Syftet med strategin är att den ska bidra till att minska byggsektorns klimatpåverkan genom att öka användningen av trä i byggprojekt som genomförs i Jönköpings kommun.

Trä är ett förnyelsebart material med många positiva egenskaper utifrån ett hållbarhetsperspektiv – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Med den här strategin vill vi verka för en ökad träbyggnation. Det är helt i linje med internationella och nationella miljö- och hållbarhetsmål, säger Fredrik Svärd, miljöingenjör på tekniska kontoret.

Antagen i kommunfullmäktige

I och med framtagandet av träbyggnadsstrategin tas nu ett samlat grepp där vi konsekvent vill verka för en ökad träbyggnation i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2022 att anta träbyggnadsstrategin för Jönköpings kommun.

Med den antagna träbyggnadsstrategin ser vi nu fram emot att styra utvecklingen mot mer byggande i trä. Vi vill inspirera och bidra till att stimulera marknaden så att trä blir ett självklart val i Jönköpings kommun, säger Linda Bylefors, mark- och exploateringsingenjör på tekniska kontoret.