search
Sök
menu
Meny
Sök

Vattenledningsområdet kan bli naturreservat – lämna synpunkter på förslaget

etikett

I sydvästra delen av Jönköping, på höjden med utsikt över staden, ligger Vattenledningsområdet med dess skog och stigar, dammar och fontäner. Ett uppskattat område som nu föreslås bli naturreservat. Mellan 10 april och 31 juli kan du lämna synpunkter på förslaget.

I området runt Vattenledningsparken i Jönköping finns allt från örtrika skogar med höga värden för biologisk mångfald till äldre ekrika skogar, ädellövbranter och många små skogsbäckar. Jönköpings kommun föreslår att området ska bli nytt naturreservat med namnet Junebäckens källor (Vattenledningsområdet).

I samband med att Jönköping växer och vi behöver bygga nya bostäder ökar även behovet av grönområden. Genom att Vattenledningsområdet med omnejd blir naturreservat kan vi säkra ett naturområde nära tätorten. Reservatsområdet som föreslås ingår i den branta delen av landskapet väster om Vättern och är en sluttning med bergbranter och mellanliggande terrasser.

– Området är sedan länge ett etablerat besöksmål med stor variation och en spännande kulturhistoria som hör hemma i Junebäcken. Här finns en hög biologisk mångfald och det är ett välanvänt friluftsområde. Reservatets syfte är ett naturområde med naturvärden i bäckar och kärr, ängs- och betesmarker, ädellövbranter, ekskog och granskog samt ett område för kommuninvånarnas rekreation och tätortsnära friluftsli, säger Helen Bjurulf, kommunekolog på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Friluftsområdet runt Vattenledningsparken är ett uppskattat besöksmål i Jönköping och har stora värden för både rekreation och friluftsliv, särskilt med sin närhet till staden. I området finns gott om stigar och gläntor, skogsbäckar och grillplatser.

Förslaget är nu ute på samråd och det innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det under samrådstiden, fram till 31 juli 2022.

Lämna synpunkter på förslaget

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till stadsbyggnadskontoret, senast 31 juli via:

Webb

Läs mer och lämna dina synpunkter: Samråd - Vattenledningsområdet föreslås bli naturreservat, Junebäckens källor

E-post

stadsbyggnad@jonkoping.se

Post

Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Västra storgatan 16, 551 89 Jönköping

Märk med: Diarienummer 2019:292

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Bildtext som visas under bilden