search
Sök
menu
Meny

Ny detaljplan för fortsatt utveckling av Strandängen

Illustration av kommande byggnader på Strandängen.

Stadsbyggnadsnämnden tog vid sammanträdet den 19 november beslut om att anta detaljplanen för Strandängen del av Kortebo 4:9 m.fl, etapp 3. Detaljplanen möjliggör en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder och centrum och att cirka 640 lägenheter kan byggas.

Strandängen ligger utmed Vätterns västra sida, ca 4 km från Jönköpings centrum. Sedan några år har områdets utvecklats mycket med nya bostäder och det kommer fortsätta utvecklas till en ganska stor och centrumnära stadsdel.

Vid ett tidigare förslag var även möjligheten till att bygga ett kallbadhus i Vättern med i detaljplanen. Länsstyrelsen anser att det strider mot strandskyddet, därför har kommunen valt att avgränsa detaljplanen genom att ta bort det i denna etapp.

Husens bygghöjd på området kommer tillåtas vara mellan fyra och sju våningar. Bygghöjden kommer vara som högst intill Ebba Ramsays väg och trappas ner mot öster. Närmre Vättern där det bland annat finns strandskyddsområde och erosionsrisk finns mer inslag av grönska. Delar av strandskyddet upphävs men allmänhetens tillgänglighet säkerställs med allmän gång- och cykelväg och bostäder placeras med hänsyn till strandskyddet.

Genomförandet av planen innebär att många befintliga byggnader kommer rivas och att området får en ökad exploatering. Marken på området ägs till största delen av det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Vätterhem.

Om detaljplanen inte överklagas inom tre veckor efter att protokollet är justerat får den laga kraft och börjar gälla.

Publicerad: