Bli familjehem till barn och ungdomar

Här finns information om att bli familjehem till barn och ungdomar.

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en längre eller kortare tid.

Vilka barn kan behöva ett familjehem?

Småbarn, skolbarn, tonåringar; alla kan de komma i en sådan situation att de behöver placeras i familjehem. Anledningarna kan vara skiftande.

Ibland har problemen mest med föräldrarna att göra. Det kan röra sig om missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Bristen på vård och omsorg sätter givetvis spår hos dessa barn.

Andra gånger är det barnets eget beteende som är den utlösande orsaken till att hon/han inte kan bo hemma. Barnet eller ungdomen kan behöva komma ifrån en miljö med kriminalitet eller missbruk. Relationerna mellan en ungdom och dess föräldrar kan ha blivit så låst och konfliktfylld att de helt enkelt behöver komma ifrån varandra ett tag.

Det kan också handla om barn och unga som har kommit ensamma till Sverige.

Målsättning med familjehemsvården

Målsättningen med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar. Detta är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste därför vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets uppväxt.

Samarbete med föräldrar och socialtjänst

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn ni har tagit hand om. Att vara familjehem är ingen uppgift som man ska eller ens bör klara på egen hand. Tvärtom, uppgiften bygger mycket på samarbete. En självklar samarbetspartner är socialtjänsten med familjehemssekreterare och socialsekreterare.

Minst lika viktigt, och en förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att familjehemsföräldrarna är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar. Familjehemmet är ingen ersättning utan ett komplement till dem.

Förväntningar på familjehemmet

Det är roligt och spännande att ta emot fosterbarn och en förmån att få följa barnet en bit på vägen i livet. Som familjehemsförälder behöver du ha tålamod och vara beredd på att ta emot barnets känsla av ilska och sorg. Det är inte säkert att barnet är tacksamt för den kärlek det får.

Tid och kraft i överskott är bra att ha, och det gäller hela familjen. Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Det innebär att även familjens egna barn måste vara delaktiga och positivt inställda till att det kommer ett nytt barn i familjen.

Vi ställer inga formella krav, vare sig på utbildning eller hög materiell standard.

Yttre omständigheter spelar inte så stor roll, så länge du är frisk, har en stabil livssituation och utrymme över. Du kan vara gift, sambo, eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller lägenhet.

Det vi söker är trygga och stabila vuxna med tid och tålamod för ett barn.

Ersättning till familjehem

Den ekonomiska ersättningen till familjehem varierar från fall till fall. Ersättningen är beroende av barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Ersättningen är uppdelad i två poster:

  • En omkostnadsdel avsedd att täcka utgifter för mat, kläder, del i bostad, fickpengar, fritid m.m. för det placerade barnet.
  • En arvodesdel som utgör den egentliga betalningen till familjehemmet. Ett avtal skrivs mellan familjehemsföräldrarna och socialnämnden som bland annat reglerar de ekonomiska förhållandena.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Jönköpings kommun.

Hur bli man familjehem?

Familjehemsresursen är en gemensam verksamhet som drivs av Jönköpings läns kommuner. Verksamheten rekryterar och utbildar familjehem som tar uppdrag för någon av kommunerna i länet.

Om ni vill ha mer information och är intresserade av att bli familjehem får ni gärna skicka in en intresseanmälan till Familjehemsresursen.

Intresseanmälan: Bli familjehem till barn och ungdomar Länk till annan webbplats.

Efter en första kontakt gör vi vanligtvis ett hembesök. Därefter bedöms, i dialog med er, om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen.

Familjehemsresursen kommer då att förmedla kontakt med en av länets kommuner, som är i behov av ett familjehem. Vilken kommun det blir beror på var ni bor, vilket uppdrag som passar i just er familj samt era egna önskemål. Socialtjänsten i den utvalda kommunen kommer att besöka er och gå vidare i utredningsprocessen.

Fortsatt utredning

Familjehemssekreterare från Jönköpings kommun träffar hela familjen vid upprepade tillfällen, informerar om förväntningarna på familjen och bistår familjen i att ta ett välgrundat beslut om att bli familjehem.

Vi gör en kontroll med socialtjänstens och polisens register, samt kronofogdemyndigheten. Vi tar referens från personer eller myndigheter som känner familjen väl. När vi har tagit erforderliga kontakter sker en större djupintervju med de blivande familjehemsföräldrarna. Utredningen tar tid, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man slutligt fattar sitt beslut.

Familjehemssekreterarna är noga med att rätt barn kommer till rätt familj. Varje barn har sina speciella behov och dessa behov ”matchas” med en familj som har de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov. Följden kan bli att en intresserad familj kan få vänta länge på just sitt barn.

Grundutbildning

Alla nya familjehem genomgår en särskild grundutbildning, ”Ett hem att växa i”. Utbildningen leds av två familjehemssekreterare från Familjehemsresursen Jönköpings län.

Intresseanmälan gör du lättast här på webbsidan eller på Familjehemsresursens egen webbplats. Du kan också kontakta oss via e-post eller telefon.

KONTAKT

Familjehemsresursen Jönköpings län

Telefon: 010-241 54 44

E-post: familjehemsresursen@rjl.se

Senast granskad/publicerad: