Vad är hemsjukvård och hemrehabilitering?

Här kan du läsa om vad hemsjukvård och hemrehabilitering är, vem som kan få det och vad kommunen ansvarar för.

I första hand får du vård via din vårdcentral men om du av medicinska skäl inte kan ta dig till din vårdcentral kan du får hemsjukvård eller hemrehabilitering av kommunen. Dina behov är det som avgör om du kan få hemsjukvård.

Hemsjukvård omfattar både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, men även rehabilitering, habilitering och palliativ vård samt bedöma och tillgodose behov av hjälpmedel till personer i hemmet.

Vart ska du vända dig?

Om du anser dig ha behov av vård eller rehabilitering i hemmet ska du i första hand kontakta din vårdcentral. Om du bedöms ha ett sådant behov så blir du registrerad i hemsjukvården. Läkarkontakten behåller du på den vårdcentral du har valt oavsett om du är registrerad i hemsjukvården eller inte.

Du som är registrerad i hemsjukvård eller hemrehabilitering vänder dig alltid till hälso- och sjukvårdsteamet i ditt område.

Kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdsteam

God och säker vård

Hemsjukvården ska utmärkas av en god och säker vård dygnet runt. En vård som utgår från din livskvalitet och ditt behov av vård, omsorg och rehabilitering. Hemsjukvården ska genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt.

Du ska ha stort inflytande, kunna påverka vården, ha möjlighet att ta eget ansvar och uppleva trygghet i hemmet. Insatserna ska stödja din självständighet.

Vilka jobbar i kommunens hemsjukvård?

Hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet utförs av sjuksköterska, distriktssköterska eller annan specialistsjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut eller rehabassistent.

Habilitering

Vid habilitering har kommunen och regionen olika ansvar. Region Jönköpings län ansvarar för specialistinsatser från Habiliteringscentrum. Kommunen ansvarar för habilitering i vardagen.

Det spelar ingen roll vilken boendeform eller ålder du som medborgare har, ditt behov ska styra.

Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser som kommunerna och Habiliteringscentrum förfogar över i vårt län.

Kommunens ansvar för:

 • habilitering i vardagen som utförs av personal i kommunal verksamhet, förskola, skola, daglig verksamhet, särskilt boende, hemtjänst och andra stödformer i ordinärt boende.
 • att kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor stödjer och är delaktiga kring habilitering i vardagen, utifrån dina behov.
 • verksamhetsstöd, utbildnings- och fortbildningsinsatser som normalt ligger inom ramen för arbetsgivaransvaret för att garantera en verksamhet utifrån behov hos personer med funktionsnedsättningar.
 • att uppmärksamma och hjälpa till med att ordna kontakt med Habiliteringscentrum då behov finns.
 • att uppmärksamma behov, hjälpa till och delta i samordnad planering.

Vårdcentralens ansvar:

 • omfattar planerad och oplanerad vård så som rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, habilitering, rehabilitering och uppföljning.
 • multiprofessionell samverkan i team.
 • uppdraget ska genomföras vid vårdcentralen eller i dess närhet.

Habiliteringscentrums ansvarar för:

 • specialistinsatser avseende habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen till alla medborgare. Din ålder och boendeform spelar alltså ingen roll. Insatser kan vara utredande eller behandlande.
 • att handleda kommunal personal som utför habilitering i vardagen, avseende funktionsnedsättningar och konsekvenserna av dessa hos den enskilde.
 • att uppmärksamma behov, hjälpa till och delta i samordnad planering.

Senast granskad/publicerad: