Ansöka om att få en god man eller förvaltare, eller vill ansöka åt en anhörig

Här hittar du information om hur du gör för att ansöka om en god man till dig själv eller en anhörig.

Om en person har svårt att till exempel klara av att betala sina räkningar kan detta oftast lösas genom en fullmakt eller anhörigbehörighet. Det är ett enkelt och smidigt förfarande. Om man på grund av sjukdom eller motsvarande inte längre kan skriva en fullmakt eller inte har någon man litar tillräckligt på kan det bli aktuellt med ett godmanskap.

För att få en god man ska du ha en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som leder till att du behöver hjälp inom ett eller flera av områdena:

  • bevaka rätt, vilket innebär att den gode mannen bevakar att du får det stöd och den hjälp du har rätt till,
  • förvalta egendom, vilket till största delen handlar om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom.
  • sörja för person, gode mannen bevakar att du har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att du har den hjälp och de stödfunktioner som du behöver och har rätt till.

Förvaltarskap istället för god man

För förvaltarskap krävs, förutom det som krävs vid ett godmanskap, att du bedöms vara ur stånd att vårda dig själv eller sin egendom. Genom att en förvaltare förordnas mister man hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga. Ett förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd och får därför bara anordnas om det inte räcker med att god man förordnas. Det behövs ett särskilt läkarintyg för att styrka behovet av förvaltarskap.

Vanliga frågor och svar för dig som vill ansöka om att få en god man

Vad ska en ansökan om att få en god man innehålla?

Förutom själva ansökningsblanketten ska det finnas med ett läkarintyg (det finns ett särskilt formulär för detta på Socialstyrelsens hemsida) och en social rapport (som kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator som har kännedom om dig).

Blir jag omyndigförklarad om jag får en god man?

Nej, omyndigförklaringen togs bort i svensk lagstiftning 1989. Alla personer som är över 18 år är myndiga oavsett eventuella sjukdomar eller funktionshinder.

Vilka rättigheter har jag kvar om jag har en förvaltare?

Om du får en förvaltare så har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd. Det betyder att det inte måste finnas ett samtycke från din sida.

 

Vem kan göra en ansökan om att få en god man eller förvaltare?

Ansökan om god man och förvaltare får göras av

  • den som ansökan avser (om han eller hon fyllt 16),
  • hans eller hennes make, eller sambo
  • hans eller hennes närmaste släktingar
  • överförmyndarenheten

Ansökan om förvaltarskap får dessutom göras av den som är förordnad god man för en person.

pdf, blankett: Ansökan till Tingsrätten (egen ansökan) Pdf, 1.5 MB.

pdf, blankett: Ansökan till Tingsrätten (anhörig) Pdf, 1.7 MB.

Ansökan skickas till

Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping.

Vad innebär det för mig att få en förvaltare?

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som blir aktuell om ett godmanskap inte är tillräckligt och du saknar förmåga att vårda dig själv och egendom. Det betyder att det inte måste finnas ett samtycke från din sida.

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Vilka rättigheter har jag kvar om jag har en förvaltare?

Om du får en förvaltare så har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal.

Kan ett förvaltarskap upphöra?

Du som har förvaltare kan själv ansöka hos tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra. Du behöver då även skicka in ett läkarintyg som säger varför förvaltarskap inte längre behövs och annat underlag som styrker ditt förändrade behov av hjälp. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet behöva begära in ytterligare uppgifter för att kunna göra en fullständig utredning av ditt hjälpbehov.

När kan jag få en tillfällig god man?

En god man kan utses när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn.

Om en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen befinner sig.

Överförmyndarenheten fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till oss du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

Hur ansöker jag om att ett godmanskap ska upphöra?

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om du inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, huvudmannen eller överförmyndarenheten kan ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra. Om huvudmannen eller god man ansöker om att godmanskapet ska upphöra, ska ansökan skickas direkt till tingsrätten.

God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.

Överförmyndarenhetens principer för beslut om arvode och kostnadsersättning

Uppdraget som god man eller förvaltare är i huvudsak ideellt. Som god man eller förvaltare har man dock rätt till ett visst arvode. Man får också ersättning för merkostnader med anledning av uppdraget.

Huvudregeln är att det är huvudmannen, den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen för nödvändiga utgifter.

Ekonomisk förvaltning

Detta ingår i samtliga kategorier och räknas som normalt löpande arbete:
- Kontakter med överförmyndaren
- Upprättande av årsräkning och redogörelse för utfört uppdrag

Kategori 1 ca 10 %
Ställföreträdaren har hand om huvudmannens hela ekonomiska förvaltning, ansöker om pension, bostadstillägg och dylikt, förvaltar några bankkonton,utbetalar fickpengar till huvudmannen ett par gånger per månad.

Kategori 2 ca 15 %
Utöver det som ingår i kategori 1 har ställföreträdaren också förvaltning av aktier, obligationer och andra värdepapper, förvarade i depå hos bank. Kontakter med myndigheter och institutioner. Utbetalning av fickpengar en gång per vecka. Förvaltningen kräver löpande arbete under året.

Kategori 3 ca 20 %
Utöver det som ingår i kategori 1 och 2 har ställföreträdaren också ansvar för skötsel av fastighet med därtill hörande förvaltningsuppgifter ( inkassering av hyra, betalning av utgifter, förhandlingar mm), övervakning av affärsrörelse, förvaltning av större innehav av aktier och andra värdepapper, upprättar mer omfattande inkomstdeklaration.

Personlig omvårdnad

Kategori 1 ca 10 %
Ställföreträdaren besöker huvudmannen en gång per månad. Håller löpande kontakt med huvudmannen och/eller boendet för á jourhållning om den personliga situationen.

Kategori 2 ca 15 %
Kontakt med huvudmannen flera gånger per månad genom personliga besök och flera
telefonsamtal varje månad med huvudmannen, anhöriga, boendet, kontaktpersoner,
personliga assistenter, andra stödpersoner och myndigheter.

Kategori 3 ca 20 %
Stora insatser och stort personligt engagemang av ställföreträdaren för att kvalitativt säkra upp de resurser som krävs för att huvudmannens behov av omsorg ska kunna tillgodoses. Detta sker genom exempelvis flera besök i veckan hos huvudmannen eller andra kontakter, många och omfattande kontakter med boendet, anhöriga och myndigheter.

Kostnadsersättning

Utan särskilt förhandsmedgivande har ställföreträdaren rätt att erhålla ersättning för normalt förekommande löpande utgifter såsom kostnader för kortare resor, telefon, porto och dylikt, med upp till 2 % av basbeloppet.

Denna schablonersättning omfattar inte kostnader för längre resor med egen bil, biljettkostnad för längre resor med allmänna kommunikationsmedel eller liknande.

Sådana kostnader ska tas ut av huvudmannens medel vid den tidpunkt då kostnaden
uppstått.

Extra arvode

För vissa arbetsinsatser som är av engångsnatur och som är mer omfattande kan det finnas skäl att medge ett extra arvode. Arvodet utgår som en timersättning. Det är därför nödvändigt att de uppgifter som utförts beskrivits noggrant och att tidsåtgången anges och motiveras. Aktuella arbetsuppgifter arvoderas enligt nedan.

Lägenhetsavveckling, iordningställande av lägenhet, försäljning av fastighet och bostadsrätt med mäklare, bevaka rätt vid boutredning och skifte samt kontakter med fordringsägare.
200 kr/tim (Observera att det inte gäller städning, packning, flyttning, övriga praktiska uppgifter eftersom detta inte ingår i ställföreträdarens uppdrag.)

Skuldsanering, mer kvalificerat arbete med att bevaka rätt vid boutredning.och skifte.
200 kr/tim

Tillfälligt godmanskap vid granskning av handlingar, upprättande av redovisningshandlingar.
200 kr/tim

KONTAKT

Mellan den 18 december och den 8 januari har överförmyndarenheten minskad bemanning. Under denna tid kan det vara svårare att nå oss. Tänk därför på att vara ute i god tid med era ärenden.

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndarenheten@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag–fredag 10–11.30
Tisdag 13–14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.

Vi samarbetar med Mullsjö kommun och Habo kommun.

Senast granskad/publicerad: