För dig som är förmyndare

Här finns information för dig som är förmyndare.

Ett barn under 18 år är underårigt eller omyndigt. Den som är underårig saknar rättshandlingsförmåga och kan inte företräda sig själv utan behöver en ställföreträdare. Oftast har föräldrarna den funktionen.

Föräldrar företräder sina barn på två sätt:

 • som vårdnadshavare; vilket innebär en rätt och skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter. Det betyder att man ser till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran.
 • som förmyndare, vilket innebär en rätt och skyldighet att förvalta barnets egendom och företräda barnet i frågor som rör tillgångarna.

Skulle en av föräldrarna avlida är den andre föräldern vanligtvis ensam förmyndare och vårdnadshavare. Om den förälder som är i livet behöver hjälp kan tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad medförmyndare.

Om båda föräldrarna avlider utser tingsrätten en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den särskilt förordnande vårdnadshavaren blir då också förmyndare om detta anses lämpligt. I annat fall kan en särskild förordnad medförmyndare utses.

Särskilt förordnad vårdnadshavare eller medförmyndare står under överförmyndarenhetens tillsyn på samma sätt som gode män och förvaltare.

Fri förvaltning

Huvudregeln är att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de fritt över hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas fri förvaltning. Tillgångarna ska användas till barnets bästa och de ska placeras tryggt och ge skälig avkastning. Föräldrar förvaltar barnets pengar under skadeståndsansvar.

Kontrollerad förvaltning

Ibland är det överförmyndarenheten som kontrollerar barnets tillgångar. Detta kallas kontrollerad förvaltning och blir aktuellt till exempel:

 • När barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrarna blir då redovisningsskyldiga till överförmyndarenheten.
 • När barnet har fått utbetalning via arv, testamente, försäkring eller utbetalning från brottsoffermyndigheten eller skadestånd från myndighet som överstiger ett prisbasbelopp.
 • När särskild överförmyndarkontroll har föreskrivits i gåvobrev eller testamente.
 • När barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.
 • När överförmyndarenheten har fått veta att tillgångarna förvaltas på ett olämpligt sätt och därför beslutar om skärpande föreskrifter.

Ospärrade konton

Huvudregeln är att barnets konton ska vara ospärrade. Detta gäller även om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp. De flesta föräldrar kan därför ta ut pengar från barnets konto utan överförmyndarenhetens samtycke. Det är viktigt att komma ihåg att det är barnets bästa och barnets behov som är avgörande för hur pengarna ska användas och placeras. Trots att barnet har
tillgångar har föräldrarna fortfarande ansvaret för barnets försörjning.

Föräldrars underhållsskyldighet

Föräldrar har en lagstadgad underhållsskyldighet gentemot sina barn. Det innebär att föräldrar är skyldiga att betala för barnens mat, kläder och uppehälle. Man ska visserligen ta hänsyn till barnets egna inkomster vilket betyder att barnet i vissa situationer kan få bidra till sin försörjning, t.ex.
betala sin del av hyran i den mån föräldrarnas inkomster inte bedöms vara tillräckliga. Barnet är aldrig försörjningsskyldigt för sina föräldrar eller syskon.

Gåvoförbud

Vare sig det råder fri förvaltning eller kontrollerad förvaltning har föräldrar aldrig rätt att ge bort barnets egendom. Det kan inte heller ske genom samtycke från överförmyndarenheten. Undantag görs för personliga presenter, dvs. julklappar och födelsedagspresenter som inte står i
missförhållande till barnets ekonomi.

Med överförmyndarenhetens samtycke kan barnets inkomster användas till understöd åt anhöriga. Ett sådant samtycke ges dock mycket restriktivt.

Utlåning av underårigs medel

Utlåning av underårigs medel

 1. Ansökan
  Ansökan om utlåning av omyndigs medel ska göras skriftligt till Överförmyndarenheten. Ansökan ska vara undertecknad av förmyndarna eller en eventuell tillfällig god man. I ansökan ska man skriva skälen till utlåningen, det önskade lånebeloppet, vilken ränta och amortering som ska gälla och vilken säkerhet som lämnas för lånet.
 2. Ofta behövs en tillfällig god man
  När en underårig lånar ut pengar till sina förmyndare behövs i regel en god man som företräder barnet mot förmyndarna. Om förmyndarna har gemensam vårdnad och är gifta eller sambo med varandra måste en god man företräda barnet även om bara en av förmyndarna ska låna pengar av barnet. Ansökan om en tillfällig god man för barnet ska göras skriftligt till Överförmyndarenheten. Ofta har förmyndarna förslag på vem som ska förordnas som tillfällig god man för barnet. Finns det inget förslag tar Överförmyndarenheten fram en lämplig person.
 3. 16-åringar ska tillstyrka
  Om barnet fyllt 16 år ska det själv yttra sig i frågan om utlåning.
 4. Värdering
  Om säkerheten för lånet utgörs av pantbrev ska ett värderingsutlåtande skickas med ansökan. En värdering ska göras av en oberoende och auktoriserad mäklare/värderingsman.
 5. Restriktivt med utlåning
  Överförmyndarenheten är i allmänhet mycket restriktiv med att ge samtycke till att låna ut underårigs medel utan att godtagbar säkerhet ställs för lånet.

Utlåning av huvudmans medel

En god man/förvaltare får enligt 14 kap 5 § 3 p låna ut huvudmannens medel mot säkerhet i pantbrev på grundval av inteckning i fast egendom inom 60 procent av det senast fastställda taxeringsvärdet. I alla andra fall ska Överförmyndarenheten samtycke till utlåning inhämtas. Då gäller också samma regler som för utlåning av underårigs medel

Underårig som ska driva näringsverksamhet

En underårig som fyllt 16 år får, om Överförmyndarenheten lämnar sitt samtycke, bedriva näringsverksamhet.

Samtycke kan lämnas under förutsättning att den rörelse som den underårige ska bedriva inte medför för stora ekonomiska risker. Den underårige som bedriver verksamhet med Överförmyndarenhetens samtycke får enligt 9 kap 5§ föräldrabalken själv ingå vissa avtal inom ramen för rörelsen. Den underårige kan då för firmans räkning låna pengar, låna ut pengar, köpa egendom eller pantsätta egendom.

Ansökan om att bedriva näringsverksamhet för underårig ska göras av den underåriges förmyndare tillsammans med den underårige. Den förtryckta blanketten som heter ”Ansökan om att driva näring” ska användas för ansökan. Den finns under ”Överförmyndarenhetens blanketter”.

Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

 1. Ansökan
  Ansökan ska vara ställd till Överförmyndarenheten och undertecknad av förmyndare/god man/förvaltare. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten, bostadsrättslägenheten ska försäljas. Om den omyndige/huvudmannen inte är ensam ägare ska det framgå hur stor andel han eller hon äger. Ansökan behöver inte lämnas på någon speciell blankett.
 2. Huvudmannens samtycke
  Huvudmannen ska skriftligen samtycka till försäljningen. Samtycket ska skickas med ansökan. Om det framgår av handlingarna att huvudmannen inte kan ge sitt samtycke behöver detta inte inhämtas. Detsamma gäller en underårig som har fyllt 16 år.
 3. Yttranden
  Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande över försäljningen. Med närmaste släktingar avses barn eller om huvudmannen är underårig - föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar blir det myndiga syskon och eventuella syskonbarn som får anses vara närmaste släktingar. Yttranden ska skickas med ansökan. Adressen till de närmast anhöriga ska finnas med.
 4. Köpekontrakt
  Köpekontraktet ska skickas in i två exemplar (original och kopia). Kontraktet ska vara undertecknat av både säljare och köpare.
 5. Taxeringsbevis
  För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis som visar det senaste
  taxeringsvärdet skickas in med ansökan.
 6. Värderingsutlåtande
  En värdering av den lägenhet, fastighet eller tomträtt som ska säljas ska göras av den auktoriserade mäklare som sköter försäljningen men också av en oberoende auktoriserad mäklare som inte är inblandad i försäljningen. Värderingsutlåtandet ska skickas med ansökan.
 7. Om säljaren är ett dödsbo
  Om säljaren är ett dödsbo måste en kopia av bouppteckningen lämnas med. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare.
 8. En tillfällig god man kan behövas
  Observera att om förmyndaren/gode mannen/förvaltaren har del i samma försäljning som huvudmannen måste en särskild god man tillfälligt förordnas för att företräda huvudmannen. Begäran om sådan god man ska göras hos Överförmyndarenheten.
 9. När försäljningen är klar
  När försäljningen är klar ska bevis för att köpeskillingen satts in på huvudmannens konto i bank skickas in till Överförmyndarenheten. Kopia av likvidavräkningen ska också skickas med

Köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

En god man, förvaltare eller förmyndare får köpa fastighet/bostadsrätt eller tomträtt för
huvudmannens/den underåriges räkning endast med Överförmyndarnämndens samtycke.
Detta finns reglerat i 13 och 14 kap föräldrabalken.

Överförmyndarnämndens samtycke gäller sex månader från det att samtycket lämnades.

 1. Ansökan
  Ansökan ska vara skriftlig, ställd till Överförmyndarenheten och undertecknad av
  förmyndare/god man/förvaltare. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten, bostadsrättslägenheten ska köpas. En redogörelse ska också lämnas för hur köpet ska finansieras. Ansökan behöver inte lämnas på någon speciell blankett.
 2. Huvudmannens samtycke
  Den som har god man ska alltid samtycka till köpet. Om huvudmannen inte kan ge sitt
  samtycke till köpet behövs inte detta men det måste framgå av handlingarna varför
  huvudmannen inte kan samtycka. Om köpet gäller en underårig som fyllt 16 år ska hans eller hennes skriftliga samtycke till köpet skickas med ansökan.
 3. Köpekontrakt
  Köpekontraktet ska skickas in i två exemplar (original och kopia). Kontraktet ska vara
  undertecknat av såväl säljare som köpare.
 4. Gravationsbevis m.m.
  a) För fast egendom eller tomträtt ska ett gravationsbevis skickas in som visar vem som
  är lagfaren ägare och vilka inteckningar som belastar fastigheten.
  b) För bostadsrätt ska kopia av bostadsrättsbeviset skickas in. Intyg från föreningen
  rörande pantsättningar av lägenheten ska också skickas in.
 5. Värderingsutlåtande
  En värdering av den bostadsrätt, fastighet eller tomträtt som ska köpas ska göras av den
  auktoriserade mäklare som sköter köpet men också av en oberoende auktoriserad mäklare som inte är inblandad i köpet. Värderingsutlåtandet ska skickas med ansökan.
 6. Övertagande av lån
  Om huvudmannen vid köpet tar över lån från säljaren ska en särskild ansökan om att få uppta lån för huvudmannen skickas med ansökan om köp av bostadsrätten eller fastigheten.
 7. En tillfällig god man kan behövas
  Observera att om förmyndaren/gode mannen/förvaltaren har del i samma köp som
  huvudmannen måste en tillfällig god man förordnas för att företräda huvudmannen. Begäran om en sådan god man ska göras hos överförmyndarenheten.
 8. När köpet är klart
  När köpet är klart ska bevis för att huvudmannen blivit lagfaren ägare till fastigheten eller
  tomträtten skickas in till Överförmyndarenheten. För bostadsrättslägenhet ska ett intyg från bostadsrättsföreningen om att huvudmannen registrerats som medlem skickas in till Överförmyndarenheten.Kopia av likvidavräkningen ska också skickas in

Bouppteckning, bodelning och arvskifte

Då en ställföreträdare företräder den enskilde i samband med bodelning och arvskifte ska Överförmyndarenheten samtycka till egendomens fördelning.

Om huvudmannen har del i dödsbo eller annat oskiftat bo (t.ex. på grund av äktenskapsskillnad eller separation mellan sambor) ska ställföreträdaren bevaka den enskildes rätt.

1. En ställföreträdare ska se till:
a) att bouppteckning förrättas inom 3 månader efter dödsfallet och att den lämnas in till Skatteverket för registrering.
b) att bodelning och arvskifte efter den avlidne förrättas så snart som möjligt efter att bouppteckning registrerats.
c) att en ansökan görs till Överförmyndarenheten om fastighet/värdepapper ska säljas eftersom detta kräver Överförmyndarenhetens tillstånd. Tillsammans med ansökan ska undertecknat köpekontrakt och opartiskt värderingsutlåtande båda i original samt vidimerad kopia skickas in.

Observera att en ställföreträdare aldrig får avstå arv för huvudmannens räkning. Ett testamente får alltså aldrig godkännas av en ställföreträdare. En ställföreträdare ska endast ta del av testamente och om det är nödvändigt begära ut laglott. Ställföreträdaren ska också förvissa sig om att det inte finns grund för klander.

Det är viktigt att notera att en ställföreträdare med intresse i samma dödsbo som sin huvudman inte kan företräda honom/henne just i denna angelägenhet. En tillfällig god man måste utses i samband med detta. Ansökan görs hos Överförmyndarenheten som fattar beslut om förordnande av en tillfällig god man.

2. Överförmyndarenhetens handläggning
För att Överförmyndarenheten ska kunna handlägga ansökan om fördelning enligt bodelning och/eller arvskifte krävs följande underlag:

a) Skriftlig ansökan från ställföreträdaren.
b) Kopia av registrerad bouppteckning och eventuellt testamente
c) Bodelnings-och arvskifteshandling i original. Handlingen ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare.
d) Värderingsutlåtande för eventuell fastighet, bostadsrätt, tomträtt och lösöre av värdefullt slag.

När bodelning och/eller arvskifte har godkänts av Överförmyndarenheten ska ställföreträdaren komma in med underlag som visar att huvudmannens lott satts in på konto i huvudmannens namn.

Bodelning av annan anledning än dödsfall

I samband med äktenskapsskillnad och ibland även separation mellan sambor ska en bodelning göras. Ställföreträdaren är skyldig att se till att en bodelning förrättas. Utgångspunkten för bodelningen är en bouppteckningsförrättning som ska hållas så snart som möjligt. Ställföreträdaren ska inhämta Överförmyndarenhetens samtycke till bodelningen genom att skicka in en ansökan. Till ansökan ska även en kopia av bouppteckningen tillsammans med undertecknat förslag till
bodelningsavtal skickas med.

Om parterna inte är överens kan rätten efter ansökan utse en bodelningsförrättare. Den tvångsbodelning som då sker ska inte godkännas av Överförmyndarenheten.

Bodelning kan också ske under äktenskap. Det är en frivillig åtgärd som makarna kan använda sig av då de vill överföra tillgångar sig emellan. Någon bodelningsförrättare kan i dessa sammanhang aldrig förordnas eftersom åtgärden är frivillig.

I de sammanhang huvudmannen inte förstår vad saken gäller är det ytterst tveksamt om ställföreträdaren kan medverka till en bodelning under bestående äktenskap

KONTAKT

Mellan den 18 december och den 8 januari har överförmyndarenheten minskad bemanning. Under denna tid kan det vara svårare att nå oss. Tänk därför på att vara ute i god tid med era ärenden.

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndarenheten@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag–fredag 10–11.30
Tisdag 13–14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.

Vi samarbetar med Mullsjö kommun och Habo kommun.

Senast granskad/publicerad: