Att bo på äldreboende

Här finns information om vad det innebär att bo på äldreboende och vilket stöd och vilken vård du kan få då.

För att du ska få den hjälp och det stöd du behöver upprättas en genomförandeplan tillsammans med dig. Där står tydligt hur du önskar att den hjälp du behöver ska utföras.

Du kommer att få en kontaktman utsedd bland personalen. Kontaktmannen planerar din hjälp tillsammans med dig. Det är i första hand till din kontaktman du ska vända dig om du har synpunkter.

Kontaktmannens uppgift är bland annat att:

 • göra en genomförandeplan tillsammans med dig.
 • tillsammans med dig följa upp din genomförandeplan en gång per år eller när dina behov förändras.
 • tillsammans med dig skapa förutsättningar för en meningsfull vardag och möjligheter till gemenskap.
 • hjälpa dig kontakta sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast vid behov.

Meningsfull vardag

Att fylla en dag med gemenskap med andra och olika aktiviteter kan upplevas meningsfullt. Men det kan vara lika värdefullt att kunna välja att få vara ensam.

Hyreskontrakt

På äldreboendet hyr du din bostad med hyreskontrakt genom kommunens tekniska kontor. Hyreskontraktet styrs av hyreslagen. Förutom din lägenhet finns gemensamma utrymmen för till exempel måltider, samvaro och sociala aktiviteter.

Hjälpmedel

När du flyttar till ett äldreboende tar du med dig dina hjälpmedel.

Försäkring

Äldreboendets lokaler och lösöre i gemensamma utrymmen är försäkrade genom Jönköpings kommun. I den egna bostaden försäkrar du lämpligast lösöret via en hemförsäkring.

Kostnader och olika former av äldreboende

Äldreboende med helinackordering

På äldreboende med helinackordering finns personal dygnet runt. Du, tillsammans med din kontaktman, planerar hjälpen i en genomförandeplan utifrån dina individuella behov av vård och omsorg. Samtliga måltider ingår i omsorgen och lagas i ett av äldreomsorgens kök. Det finns möjlighet till gemensamma aktiviteter.

Avgifter för personer bosatta på äldreboende med helinackordering

Äldreboende med hemtjänstsavgift

Äldreboende med hemtjänstavgift fungerar som när du bor i ordinärt boende och har hemtjänst. Det som är skillnaden är att det finns personal nattetid och det finns gemensamma aktiviteter samt restaurang.

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med hemtjänstavgift

Hälso- och sjukvård

Det finns möjlighet att komma i kontakt med en sjuksköterska dygnet runt. Sjuksköterskan ansvarar för att du får den medicinska hälso- och sjukvård du behöver och tar kontakt med läkare om det behövs. Kommunens palliativa team och demensteam finns också som stöd. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut finns tillgängliga för bedömning av rehabiliteringsinsatser och utprovning av hjälpmedel utifrån de behov som finns.

Om du behöver sjukvård så ordnar vi så att du får träffa sjuksköterska eller läkare i din lägenhet. Vid besök på sjukhus, vårdcentral eller till tandläkare är det ett önskemål att det är närstående som följer med om det finns behov.

Besök på vårdcentral, hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalar du själv.

Värdegrund inom äldreomsorgen

I äldreomsorgen arbetar vi efter följande värdegrund: "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande."
kap 4 § Socialtjänstlagen

Värdigt liv och välbefinnande stärks genom:

 • Självbestämmande
 • Individanpassning och delaktighet
 • Respekt för privatliv och personlig integritet
 • Gott bemötande
 • Insatser av god kvalitet
 • Trygghet
 • Meningsfullhet och sammanhang

Vi lever upp till värdegrunden genom att arbeta utifrån ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt.

Vad innebär värdegrunden för dig?

Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Det är dina behov som styr hur din omsorg och vård ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Senast granskad/publicerad: