Adoption

Här hittar du som vill adoptera information från familjerätten om hur du ansöker och vad som krävs för att du ska få adoptera. Samt vilket stöd det finns efter att en adoption är genomförd.

Adoption betyder att ta emot och ta hand om ett barn som sitt eget. Det betyder att barnet har samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. De juridiska banden till barnets ursprungliga familj bryts i samband med att det blir en adoption. Barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör adoption.

För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Internationell adoption

Så här går en internationell adoption till:

  • Kontakta familjerätten för ett informationssamtal.
  • Efter informationssamtalet följer en obligatorisk föräldrautbildning. Kommunen informerar dig om vilken utbildning du ska gå. Syftet med utbildningen är att du som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov, för att kunna ta ställning till om du vill gå vidare med adoption.
  • Därefter lämnas ansökan om medgivande till familjerätten som påbörjar utredning. Utredningen ska klargöra om du som vill adoptera ett barn är lämplig. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till den sökandes kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov samt den planerade adoptionens innebörd, sökandes ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk.
  • Det är sedan Individ- och familjeomsorgsnämnden som beslutar om medgivande ska ges eller inte. Ett medgivande gäller i tre år.

Nationell adoption

Nationell adoption är när ett barn som är bosatt i Sverige adopteras här i landet. Adoption av ett barn till en sambo, maka eller make är den vanligaste typen av nationell adoption. Om du vill adoptera en närståendes barn ska du vända dig till Jönköpings tingsrätt. Tingsrätten ger sedan familjerätten i uppdrag att utreda om en adoption bedöms vara till barnets bästa. Den utredningen är i stora drag lik den utredning som görs vid internationell adoption.

Nationell adoption kan även handla om att ett spädbarn behöver nya föräldrar då de biologiska föräldrarna vill lämna barnet för adoption. Den här typen av utredning hanteras ofta med hjälp av socialtjänstens områdeskontor. Är du i en situation där du önskar lämna ditt barn till adoption kontaktar du socialtjänstens mottagningsgrupp eller familjerätten.

Stöd till adoptivfamiljer

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att adoptivfamiljerna får det stöd och den hjälp som de kan behöva sedan adoptionen genomförts. Ibland kan familjen behöva mer stöd än vad socialtjänsten har kompetens för. Vi kan då hänvisa till annan instans med rätt kompetens. Kontakta oss om du behöver stöd efter en adoption.

Samtalsstöd för adopterade och adoptivföräldrar, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Familjerätten

E-post: familjeratten@jonkoping.se

Besöksadress:
Huskvarna stadshus
Rumlaborgsgatan 1
Huskvarna

Postadress:
Familjerätten
Box 1002
561 24 Huskvarna

För frågor i familjerättsliga ärenden
Telefon: 036-10 52 36

Telefontid:
Måndag och tisdag kl. 13–15
Torsdag och fredag kl. 8 –10

Under sommarveckorna 26–33 är telefontiden kl. 8–9.30 varje vardag.

Bokning av faderskap/föräldraskapsbekräftelse
Telefon: 036-10 53 79

Senast granskad/publicerad: