Personlig assistans för dig med funktionsnedsättning

Här kan du läsa om personlig assistans och funktionsnedsättning.

Personlig assistans är en av tio insatser i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen innebär ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov.

Villkor för personlig assistans är att:

 • du tillhör någon av personkretsen enligt LSS (se nedan);
 • du har behov av omfattande hjälp och stöd med dina grundläggande behov (se nedan);
 • du har inte uppnått 66 års ålder.
  Den 1 december 2022 ändrades åldersgränsen för personlig assistans från 65 år till 66 år i 9 b § LSS. Ändringen tillämpas för tid från och med 1 januari 2023. Det finns övergångsbestämmelser som innebär att äldre föreskrifter ska fortsätta att gälla för den som har fyllt 65 år före den 1 januari 2023. Det innebär exempelvis att den som fyllde 65 år under 2022 ska fortsätta att omfattas av åldersgränsen 65 år även efter den 1 januari 2023.

Personkretsen enligt LSS är:

 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd;
 2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom;
 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbarligen inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Personlig assistans går att ansöka om hos två olika myndigheter:

 • Hos Försäkringskassan ansöker du om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). För att beviljas assistansersättning ska dina grundläggande behov överstiga 20 timmar per vecka.
 • Hos kommunen ansöker du om personlig assistans/ekonomiskt stöd till sådana kostnader för personlig assistans enligt LSS. Dina grundläggande behov måste vara av en viss omfattning och karaktär. Kommunen anmäler till Försäkringskassan i det fall det bedöms troligt att dina grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka.

Grundläggande behov

I bedömningen av de grundläggande behoven tas hänsyn endast till de aktiva handgripliga hjälpinsatserna. De moment som du klarar själv eller med hjälp av vanlig påminnelse och/eller muntlig stöttning räknas inte med. Med grundläggande behov avses:

1. Andning

För att andning ska bedömas som grundläggande behov ska du ha en dokumenterad nedsättning av andningsfunktionen och det ska finnas risk för din hälsa, ytterst ditt liv om inte hjälpinsatsen ges.

2. Personlig hygien

För att personlig hygien ska bedömas som grundläggande behov ska du behöva hjälp till att tvätta och torka dig samt hjälp vid toalettbesök. Syftet med hjälpen är att hålla kroppen ren. Det handlar om situationer av mycket privat och integritetsnära karaktär som också innebär fysisk närhet.

3. Måltider

För att måltider ska bedömas som grundläggande behov ska du behöva hjälp med att föra mat och dryck till munnen. Hjälpen ska också vara av mycket privat eller integritetsnära karaktär.

4. Av- och påklädning

För att av- och påklädning ska bedömas som grundläggande behov ska du ha behov av själva av- och påklädningen av inomhuskläder, vissa proteser och ortopediska skydd som är närmast kroppen. Hjälpbehovet behöver vara av mycket personlig karaktär.

5. Kommunikation med andra

För att kommunikation med andra ska bedömas som grundläggande behov ska du behöva ytterligare en person, det vill säga din personliga assistent, närvarande för att kommunikation med tredje part överhuvudtaget ska vara möjlig.

6. Stöd som du behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att du fysiskt skadar dig själv, någon annan eller egendom

Stödet ska bero på din psykiska funktionsnedsättning och ska syfta till att begränsa allvarliga konsekvenser av ditt riskbeteende. Det ska finnas en risk för att du fysiskt skadar dig själv, någon annan eller egendom om du inte får hjälp. Risken ska gälla allvarliga konsekvenser och skadan som riskerar att uppkomma ska inte vara obetydlig.

7. Stöd som du löpande behöver under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för ditt liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för din fysiska hälsa

För att stödet ska ses som ett grundläggande behov ska behovet finnas löpande under större delen av dygnet. Med det avses en period utan avbrott om mer än 12 timmar.

Aktiverings- och motiveringsinsatser

Aktiverings- och motiveringsinsatser ingår normalt inte i de grundläggande behoven. Undantaget är om du på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att du själv ska klara att tillgodose något av följande grundläggande behov: personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra. Sådana insatser ses då som en del av hjälpen med det grundläggande behovet som insatsen ska tillgodose.

Övriga personliga behov

Övriga hjälpbehov beaktas endast om du har grundläggande behov i den omfattningen att du bedöms vara berättigad till insatsen personlig assistans enligt LSS. Övriga hjälpbehov kan exempelvis vara behov av hjälp med att träna, arbeta, studera, rakning, sminkning, håruppsättning, tid för tillsyn och liknande. Det kan också vara behov av hjälp med t.ex. matlagning, påminnelser, instruktioner, utöva fritidsintressen eller annat som syftar till att du ska kunna leva ett liv så likt andra som möjligt.

Personlig assistans till barn

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Avdrag för föräldraansvar (föräldraavdrag) ska göras genom schablonavdrag från barnets behov av hjälp med grundläggande och andra personliga behov enligt LSS.

Avdrag ska inte göras till den del hjälpbehovet avser:

 1. andning (9 a § första stycket 1 LSS),
 2. stöd vid medicinskt tillstånd (9 a § första stycket 7 LSS),
 3. åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med de grundläggande behoven andning och stöd vid medicinskt tillstånd ska kunna ges,
 4. måltider i form av sondmatning,
 5. åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider,
 6. grundläggande behov från och med den månad då barnet fyller 12 år,
 7. andra personliga behov före den månad då barnet fyller ett år, eller
 8. andra personliga behov från och med den månad barnet fyller 18 år

Vem kan ansöka om personlig assistans?

 • Den enskilde själv om hen är över 15 år
 • Vårdnadshavare, vid två vårdnadshavare måste både ansöka
 • Företrädare i form av god man, förvaltare och fullmaktsinnehavare

Utredning och bedömning

När du ansöker om personlig assistans görs en utredning där nödvändiga uppgifter inhämtas för att kunna bedöma om du har rätt till insatsen. En handläggare kommer att träffa dig personligen för att utreda dina hjälpbehov. Din handläggare frågar efter samtycke att begära in medicinska underlag som styrker diagnosen. Din handläggare behöver också inhämta uppgifter via andra utomstående så som arbetsterapeut, skola, sysselsättning och/eller korttids, för att klarlägga aktivitetsbegränsningen och konsekvenser av funktionsnedsättningen.

Utredningen sker i två steg. Din handläggare ska först bedöma om du omfattas av personkretsen i LSS. Om bedömningen görs att du tillhör personkretsen går handläggaren vidare med att utreda omfattningen av de grundläggande behoven. Om bedömningen görs att du inte omfattas av personkretsen utmynnar utredningen i ett beslut om avslag och då prövas inte rätten till personlig assistans.

Innan beslut fattas skickas utredningen hem till dig för kommunikation. Detta innebär att du har möjlighet att läsa igenom och lämna synpunkter på det underlag i utredningen som beslutet sedan kommer att grunda sig på.

Utredningen kan leda till antingen ett bifall, delavslag eller avslag. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Vem utför assistansen?

Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare. Du kan också välja att få ett ekonomiskt stöd för att själv anställa personliga assistenter. Du har ett stort inflytande över valet av dina assistenter. För att få veta mer om olika assistansanordnare, se länkar nedan.

Kostnad

Personlig assistans kostar inte dig något. Ersättning till assistansanordnarna kommer från kommunen eller Försäkringskassan.

KONTAKT

Information om personlig assistans
LSS-handläggare i Jönköpings kommun

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Information om assistansersättning
Försäkringskassan
Telefon: 0771-524 524

Senast granskad/publicerad: