search
Sök
menu
Meny

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med hemhjälpsavgift

Fast avgift

Endast du som har avgiftsutrymme* betalar avgift. Om avgiftsutrymme finns får du som bor i äldreboende med hemhjälpsavgift betala en fast avgift oavsett om du har hemhjälp eller inte.

Avgiften är 123 kr + 25% av avgiftsutrymmet, högst 930 kr per månad. För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialtjänsten. Avgiften för olika insatser kan inte överstiga avgiftsutrymmet. Avgiften minskar inte vid frånvaro.

*Vad är avgiftsutrymme?
Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp (se rubrik Förbehållsbelopp)
-  Ev. utökat förbehållsbelopp om särskilda skäl finns
—————
=  Avgiftsutrymme

För makar/sammanboende gäller att era gemensamma avgiftsutrymmen slås ihop. I de fall båda har hjälp i hemmet används detta vid beräkningen av avgiften. I de fall endast den ena har hjälp med enbart personlig omvårdnad beräknas avgiften utifrån hälften av era gemensamma avgiftsutrymmen. Om du som får hjälpen har den lägsta inkomsten räknas avgiften endast på ditt eget avgiftsutrymme.

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 089 kr per månad (både för ensamstående och makar/sammanboende). Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider betalas därutöver, liksom hyreskostnaden.

Avgift för hjälp i hemmet

Du som bor i äldreboende med hemhjälpsavgift betalar också avgift för hjälp i hemmet, om det finns avgiftsutrymme. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du har. Ju mer hjälp, desto högre andel av avgiftsutrymmet.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Frånvaroregler

Avgiften minskar med 1/30-del av månadsavgiften för varje frånvarodag. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg.
Frånvaroregeln gäller inte trygghetslarm.

Avgift per månad:

Nivå 1
En insats varannan vecka (motsvarar ca 1—5 timmar per månad). Avgiften är 303 kr + 25% av avgiftsutrymmet. Dock högst 1 824 kr.

Nivå 2
En insats i veckan (motsvarar ca 6—10 timmar per  månad). Avgiften är 426 kr + 30% av avgiftsutrymmet.

Nivå 3
Två eller flera insatser i veckan (motsvarar ca 11—49 timmar per månad). Avgiften är 486 kr + 40% av avgiftsutrymmet.

Nivå 4
50 timmar eller fler per månad. Avgiften är 548 kr + 45% av avgiftsutrymmet.

Förbehållsbelopp

Enligt socialtjänstlagen ska du ha minst ett fastställt förbehållsbelopp kvar efter att boendekostnad och avgift är betald. För år 2019 är det 5 249 kr per månad för ensamstående och 4339 kr per månad för makar. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till en person, vars löpande inkomster är lägre än det framräknade förbehållsbeloppet. Försörjningsstöd kan ev. utges efter särskild ansökan. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas utökat förbehållsbelopp. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man och höjd elförbrukning på grund av syrgas.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Hänsyn tas inte till eventuell förmögenhetsskatt.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension, t.ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Livränta - skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Lön
 • Traktamente och reseersättning - skattepliktig
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Studiemedel - bidragsdelen
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster - räntor, utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper (ej realisationsvinster)

Boendekostnad

Hyran minskas med eventuellt bostadstillägg. Boendekostnaden delas med det antal personer som bor i bostaden.

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg för boendekostnad.

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-77 67 76.