search
Sök
menu
Meny
Sök

Avgifter för personer bosatta i äldreboende med hemtjänstavgift

Fast avgift

Endast du som har avgiftsutrymme* betalar avgift. Om avgiftsutrymme finns får du som bor i äldreboende med hemhjälpsavgift betala en fast avgift oavsett om du har hemtjänst eller inte.

Avgiften är 126 kr + 25% av avgiftsutrymmet, högst 952 kr per månad. För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialtjänsten. Avgiften för olika insatser kan inte överstiga avgiftsutrymmet. Avgiften minskar inte vid frånvaro.

*Vad är avgiftsutrymme?
Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp (se rubrik Förbehållsbelopp)
-  Ev. utökat förbehållsbelopp om särskilda skäl finns
—————
=  Avgiftsutrymme

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 138 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider och hyra betalas därutöver.

Jönköpings kommun kommer att införa individuell maxtaxa från och med september 2020. Detta innebär att makar/sammanboende framöver kommer att få varsin maxtaxa och varsin faktura. Du som idag har beräknad eller accepterad maxtaxa, har möjlighet att lämna nya inkomstuppgifter. Om nya inkomstuppgifter lämnas in görs en ny beräkning av er individuella avgift, i annat fall fortsätter beräknad eller accepterad maxtaxa att gälla.

Avgift för hjälp i hemmet

Du som bor i äldreboende med hemtjänstavgift betalar också avgift för hjälp i hemmet, om det finns avgiftsutrymme. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du har. Ju mer hjälp, desto högre blir avgiften. Avgiften är 450:- per beviljad timme.

Frånvaroregler

Avgiften minskar med 1/30-del av månadsavgiften för varje frånvarodag. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg.

Förbehållsbelopp

Enligt socialtjänstlagen ska du ha minst ett fastställt förbehållsbelopp kvar efter att boendekostnad och eventuell avgift är betald. För år 2021 är det 5 374 kr per månad för ensamstående och 4 541 kr per person och månad för makar. Kommunen är inte skyldig att automatiskt betala ut medel till en person, vars löpande inkomster är lägre än det framräknade förbehållsbeloppet. Försörjningsstöd kan eventuellt utges efter särskild ansökan. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas utökat förbehållsbelopp. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man och höjd elförbrukning på grund av syrgas.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Hänsyn tas inte till eventuell förmögenhetsskatt.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension, t.ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Livränta - skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Traktamente och reseersättning - skattepliktig
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Studiemedel - bidragsdelen
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster - räntor, utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper (ej realisationsvinster)

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden.

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg för boendekostnad.

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-77 67 76, om du är över 65 år.
Du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan, 0771-524 524, om du är under 65 år.