search
Sök
menu
Meny

Avgift för hjälp i hemmet

Endast du som har avgiftsutrymme (se nedan) får betala avgift för hjälp i hemmet. Om du saknar avgiftsutrymme kan ingen avgift tas ut. Avgiftens storlek beror på hjälpens omfattning. Ju mer hjälp, desto högre blir avgiften.

Vad är avgiftsutrymme?
Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp (se rubrik Förbehållsbelopp)
-  Ev. utökat förbehållsbelopp om särskilda skäl finns
———————
=  Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialtjänsten.

Du kan också göra en preliminär beräkning av avgiften för insatsen hjälp i hemmet under Självservice.

För makar/sammanboende gäller att era gemensamma avgiftsutrymmen slås ihop. I de fall båda har hjälp används detta vid beräkningen av avgiften. I de fall då endast den ena har hjälp med enbart personlig omvårdnad beräknas avgiften utifrån hälften av era gemensamma avgiftsutrymmen. Om du som får hjälpen har den lägsta inkomsten räknas avgiften endast på ditt eget avgiftsutrymme.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Frånvaroregler

Avgiften minskar med 1/30-del av månadsavgiften för varje frånvarodag. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg.
Frånvaroregeln gäller inte trygghetslarm.

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2089 kr per månad (både för ensamstående och makar/sammanboende). Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Eventuella kostnader för måltider betalas därutöver.

Avgift per månad

Nivå 1
En insats varannan vecka (motsvarar ca 1-5 timmar per  månad). Avgiften är 303 kr + 25% av avgiftsutrymmet.  Dock högst 1824  kr.

Nivå 2
En insats i veckan (motsvarar ca 6-10 timmar per månad). Avgiften är 426 kr + 30% av avgiftsutrymmet.

Nivå 3
Två eller flera insatser i veckan (motsvarar ca 11-49 timmar per månad). Avgiften är 486 kr + 40% av avgiftsutrymmet.

Nivå 4
50 timmar eller fler per månad. Avgiften är 548 kr + 45% av avgiftsutrymmet.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm per månad är 24 kr samt 15% av avgiftsutrymmet, dock max 116 kr (0,5% av prisbasbeloppet).

Korttidsboende

Du som har hjälp i hemmet betalar för maten på korttidsboendet, d.v.s 106 kr per dag, samt din vanliga hemhjälpsavgift. Måltidskostnaden ska täckas av förbehållsbeloppet.

Du som inte har hjälp i hemmet betalar måltidskostnaden, 106 kr per dag, samt ytterligare en avgift om 70 kr per dag inom ramen för avgiftsutrymmet. Maximal avgift är 2089 kr per månad.

Hemsänd lunch

Kostnaden för hemsänd lunch är 53 kr. För dig som inte har annan hemtjänst tillkommer en distributionsavgift på 7 kr/dag om avgiftsutrymme finns.

Hemteamet

Du som har hjälp av Hemteamet betalar 32 kr per dag inom ramen för avgiftsutrymmet.

Förbehållsbelopp

Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett s.k. förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och ev. avgift är betald. För år 2019 är det 5 249 kr per månad för ensamstående och 4 435 kr per person och månad för makar. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till dig som har löpande inkomster som är lägre än det framräknade förbehållsbeloppet. Försörjningsstöd kan ev. utges efter särskild ansökan. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas utökat förbehållsbelopp. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man och höjd elförbrukning på grund av syrgas.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Hänsyn tas inte till ev. förmögenhetsskatt.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension, t.ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Livränta - skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Lön
 • Traktamente och reseersättning - skattepliktig
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Studiemedel - bidragsdelen
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster - räntor, utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper (ej realisationsvinster)

Som underlag för beräkning av avgift räknas även räntekostnader.

Boendekostnad

Boendekostnaden minskas med eventuellt bostadstillägg. Nettoboendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden.

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg för alla bostadskostnader.

Du ansöker om bostadstilägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-776 776.