search
Sök
menu
Meny
Sök

Avgift för hjälp i hemmet

Avgiftsutrymme

Endast du som har avgiftsutrymme (se nedan) får betala avgift för hjälp i hemmet. Om du saknar avgiftsutrymme kan ingen avgift tas ut. Avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du behöver.
Ju mer hjälp, desto högre blir avgiften.

Vad är avgiftsutrymme?
Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
- Boendekostnad
- Förbehållsbelopp (se rubrik Förbehållsbelopp)
- Ev. utökat förbehållsbelopp om särskilda skäl finns
———————
=  Avgiftsutrymme

För att beräkna ett korrekt avgiftsutrymme måste du lämna uppgifter om aktuella inkomster och bostadskostnader till socialförvaltningen.

Du kan också göra en preliminär beräkning av avgiften för insatsen hjälp i hemmet under Självservice.

Avgiften faktureras en månad i efterskott.

Frånvaroregler

Avgiften minskar med 1/30-del av månadsavgiften för varje frånvarodag. Planerad frånvaro ska meddelas senast 3 dagar i förväg. Frånvaroregeln gäller inte trygghetslarm.

Maxavgift

Maximal avgift för omvårdnad är 2 138 kr per månad. Beloppet är reglerat i socialtjänstlagen och knutet till prisbasbeloppet. Kostnad för måltider och hyra betalas därutöver.

Jönköpings kommun kommer att införa individuell maxtaxa från och med september 2020. Detta innebär att makar/sammanboende framöver kommer att få varsin maxtaxa och varsin faktura. Du som idag har beräknad eller accepterad maxtaxa, har möjlighet att lämna nya inkomstuppgifter. Om nya inkomstuppgifter lämnas in görs en ny beräkning av er individuella avgift, i annat fall fortsätter beräknad eller accepterad maxtaxa att gälla.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm per månad är 25 kr samt 15% av avgiftsutrymmet, dock max 119 kr (0,25% av prisbasbeloppet).

Hjälp i hemmet

Den nya avgiften är 450 kr per beviljad timme.

Korttidsboende

Du som har hjälp i hemmet betalar för maten på korttidsboendet, det vill säga 124 kr per dag, samt din vanliga hemtjänstavgift. Måltidskostnaden ska täckas av förbehållsbeloppet.

Du som inte har hjälp i hemmet betalar måltidskostnaden, 124 kr per dag, samt ytterligare en avgift om 71 kr per dag inom ramen för avgiftsutrymmet.

Hemsänd lunch

Kostnaden för hemsänd lunch är 62 kr. För dig som inte har annan hemtjänst tillkommer en distributionsavgift på 7 kr/dag om avgiftsutrymme finns.

Hemteamet

Du som har hjälp av Hemteamet betalar 51 kr per dag.

Hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård 400 kr/månad. För enstaka besök är avgiften 200 kr per besök, dock max 400 kr per månad. Avgift kommer att tas ut from månaden efter man fyllt 20 år.

Förbehållsbelopp

Enligt socialtjänstlagens regler om maxtaxa ska du alltid ha minst ett så kallat förbehållsbelopp kvar att leva på efter det att boendekostnad och eventuell avgift är betald. För år 2021 är det 5 374 kr per månad för ensamstående och 4 541 kr per person och månad för makar. Kommunen är dock inte skyldig att automatiskt betala ut medel till dig som har löpande inkomster som är lägre än det framräknade förbehållsbeloppet. Försörjningsstöd kan eventuellt utges efter särskild ansökan. Om du har fördyrade levnadskostnader, som regelmässigt uppgår till mer än ca 200 kr per månad, kan du beviljas utökat förbehållsbelopp. Exempel på sådana fördyrade levnadsomkostnader är kostnader för god man och höjd elförbrukning på grund av syrgas.

Inkomster

Nettoinkomst är avgiftsgrundande inkomster minus skatt. Hänsyn tas inte till ev. förmögenhetsskatt.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Garantipension
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Efterlevandepension, t.ex. änkepension
 • Tjänstepension
 • Pensionsförsäkring
 • Utlandspension
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Livränta - skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Lön
 • Traktamente och reseersättning - skattepliktig
 • Arvoden
 • Hyresinkomster
 • Studiemedel - bidragsdelen
 • Övrig studieersättning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Övriga beskattningsbara inkomster
 • Kapitalinkomster - räntor, utdelningar på aktier, fonder och andra värdepapper (ej realisationsvinster)

Som underlag för beräkning av avgift räknas även räntekostnader.

Boendekostnad

Boendekostnaden delas med det antal vuxna personer som bor i bostaden. Boendekostnaden minskas med eventuellt bostadstillägg. 

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg för alla bostadskostnader.

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-776 776, om du är över 65 år.
Du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan, 0771-524 524, om du är under 65 år.