search
Sök
menu
Meny

RoM-projektet

RoM-projektet, Rehabilitering i vardagen och Måltiderna i fokus, var ett projekt finansierat av statliga stimulansmedel som pågick under 2010 – 2011. Projektet vände sig till  äldreboenden i Jönköpings kommun.

Målsättningen var att med små förändringar öka livskvaliteten och delaktigheten för de äldre med en hållbar och varaktig förändring över tid.

Personalen arbetade tillsammans med arbetsterapeut och sjukgymnast för att hitta områden inom vardagsrehabilitering och måltider som var möjliga att förändra och förbättra. Målet var att de äldre skulle klara så mycket som möjligt själva i sin vardag.

Ett kompendium arbetades fram. Kompendiet användes som inspiration och stöd för att ge tankar och idéer på förbättringsområden. Handlingsplaner gjordes på respektive enhet med dokumentation av förbättringsområde, mål, åtgärd och resultat. Exempel på några förbättringsområden var måltidsmiljön, dukning, vardagsrehabilitering, nattfastan, ökat självbestämmande om måltidstider, aktivering mm.

Under 2011-2012 följdes samtliga enheter upp för att se om förändringarna som gjorts varit hållbara över tid. Resultatet sammanställdes i en rapport som visade att de äldre till större del fått en ökad delaktighet och förbättrad livskvalitet utifrån de förändringar som gjorts i samband med projektet. Måltidssituationen har lyfts fram i genomförandeplanerna vilket utgör en stor social aktivitet i de äldres vardag.