search
Sök
menu
Meny

Hjälp i hemmet, hemtjänst

Hemtjänst innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem.

Du har rätt att få den hjälp som du behöver för att det ska vara möjligt för dig att bo kvar hemma. Du kan få hjälp med sådant som du inte själv kan göra eller kan få hjälp med på annat sätt.

Så här söker du hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst hos en av våra biståndshandläggare. Du når dem via kontaktcenter, se kontaktrutan.

Det här kan du få hjälp med

Här beskriver vi de vanligaste hemtjänstinsatserna:

Städ och tvätt:
Du kan få hjälp med både städ och tvätt. Städtiden beräknas utifrån två rum och kök. Två gånger per år kan du även få hjälp med fönsterputs i lika många rum som städningen. Om ditt hem är större än två rum och kök städas inte hela bostaden vid varje tillfälle.

Inköp:
Om du behöver hjälp med att handla kan du få det men det är vi som hjälper dig i hemmet som avgör hur handlingen ska gå till. Om du har möjlighet handlar vi gärna tillsammans med dig.

Apoteksärenden:
Apoteksärenden innebär att du kan få hjälp att hämta ut läkemedel från apoteket alternativt leverans av apo-dos.

Personlig omvårdnad:
Beroende på dina behov kan du exempelvis få hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök och på- och avklädning.

Måltider:
Förutom att du kan få en matportion levererad vid lunchtid kan du få hjälp att göra i ordning mat. Du kan även få hjälp att värma mat, duka fram och lägga upp maten på tallrik.

Förflyttning:
Om du har svårt att förflytta dig på egen hand går det att få stöd med förflyttning både inom- och utomhus.

Annat stöd:
Du kan även få annat stöd beroende på dina behov, exempelvis tillsyn, social kontakt eller stöd och hjälp nattetid.

Stöd med enklare insatser för dig som är 65 år eller äldre

Du som är 65 år eller äldre och bor i Jönköpings kommun kan på ett enkelt sätt ansöka om hjälp med:

  • städning,
  • tvätt och inköp,
  • post-, bank- och apoteksärenden,
  • trygghetslarm och avlösning på korttidsenhet utan att behöva träffa en biståndshandläggare.

Det kallas förenklad biståndshandläggning och innebär att du fyller i ett formulär eller en blankett där du beskriver vilken hjälp du behöver och varför du behöver hjälp. Ansökan skickas till socialtjänsten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov. Ansökningsformulären hittar du i den gula självservicerutan.

Rambeslut - för ditt inflytande och din delaktighet

När du har ansökt om hjälp i hemmet får du ett så kallat rambeslut från oss. I rambeslutet beskriver handläggaren tydligt den hjälp som du har blivit beviljad utifrån de behov du har. Här anges även en sammanlagd tidsram inom vilken dessa behov ska tillgodoses.

För att du själv ska få inflytande är du sedan delaktig i planeringen kring hur och när din hjälp ska utföras. Vi använder oss av rambeslut för att öka ditt inflytande och din delaktighet över din hjälp. Rambeslut skapar en mer flexibel hemtjänst utifrån dina behov och dagsform.

Så länge utförandet rör sig inom de beviljade ramarna är det möjligt att omfördela tiden utifrån dina behov. Längden på ett morgonbesök kan därför variera utan att en handläggare behöver kopplas in och tiden kan fördelas mer utifrån din önskan.

Kontaktman

För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din kontaktman. Kontaktmannen har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig och bör ha en helhetssyn kring dina individuella behov.

Genomförandeplanen - vår överenskommelse

Du och din kontaktman planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Det är i genomförandeplanen som detaljerna kring när och hur hjälpen ska utföras beskrivs. I veckoschemat som hör till genomförandeplanen ska tiden fördelas så att du vet när hemtjänsten ska komma samt hur lång tid de har för varje besök.

Uppföljning av planen sker en gång per år.

Fritt val inom hemtjänsten

Du som har beviljats hjälp i hemmet har möjlighet att välja vilken hemtjänstutförare som ska utföra din hjälp. Du kan välja mellan kommunen och ett antal företag som finns i området där du bor. Du kan däremot inte välja en speciell person.

Alla hemtjänstutförare är godkända av Jönköpings kommun.

Måste jag välja?
Du måste inte göra ett aktivt val. Om du avstår från möjligheten att välja så får du någon av de hemtjänstutförare som finns i det område där du bor.

Länkar:

Fritt val inom hemtjänsten

Byte av hemtjänstutförare

Är du missnöjd med den hjälp du får talar du i första hand om det för din hemtjänstutförare. Om du vill byta utförare kontaktar du din handläggare för att göra ett omval. Inom 14 dagar får du en ny hemtjänstutförare.

Utbildad personal dygnet runt

En stor del av personalen i hemtjänsten är utbildade undersköterskor. Hemtjänsten arbetar mellan klockan 07:00 och 22:30. Under natten arbetar en patrull som består av undersköterskor och vårdbiträden. Patrullen genomför biståndsbedömda fasta insatser nattetid i ditt hem, både åt privata och kommunala utförare. De fasta insatserna planeras inom vissa tidsramar utifrån beslut- och genomförandeplan:

  • 22.30 - 00:00
  • 00.00 - 03.00
  • 03.00 - 07.00
Hälso- och sjukvård

Primärvården i Region Jönköpings län ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering för dig som bor kvar i ditt hem.

Ditt hem är personalens arbetsplats

När en insats ska utföras i din bostad, blir automatiskt ditt hem personalens arbetsmiljö. Vi kan behöva ställa krav på ditt boende för att du eller någon av personalen inte ska komma till skada. Då kan det finnas behov av att anpassa ditt hem. Det kan innebära att arbetsterapeuten i kommunen kan råda dig vad du behöver för hjälpmedel och utrustning och se till att du får det installerat i din bostad. Ommöblering eller någon annan form av bostadsanpassning kan också bli aktuellt så att personalen kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Har du önskemål om hjälpmedel hjälper vi dig med vart du ska vända dig.

Det är också viktigt att personalen arbetar under trygga och säkra förhållanden. Om du röker är det viktigt att tänka på att inte utsätta personalen för tobaksrök. Har du pälsdjur vore vi tacksamma om du har ditt husdjur i ett annat rum under tiden vi hjälper dig.

Vid planerade insatser är det viktigt att adressen är utmärkt med ett väl synligt husnummer. Det är också viktigt att befintlig utebelysning är tänd under vinterhalvåret. Vår förhoppning är att vi alltid ska finna en bra lösning tillsammans med dig, för att du ska kunna få det stöd du behöver i ditt hem.

Avgift för hemtjänst

Din avgift för hemtjänst baseras på ditt avgiftsutrymme och är samma oavsett om du väljer kommunal eller privat hemtjänstutförare. Du betalar via faktura en gång i månaden.

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00

Vid akuta äldreomsorgsbehov under helger kl. 9-14 (storhelger kl. 10-14)
Tfn 036-10 59 67.