search
Sök
menu
Meny

Rambeslut inom hemtjänsten

Mossiga stenar och träd

I Jönköpings kommun används rambeslut för att skapa en mer flexibel hemtjänst utifrån den enskildes behov och dagsform.

Rambeslut är en del av omställningen till en salutogen äldreomsorg och syftar till att öka den enskildes inflytande och delaktighet över sin hjälp i hemmet.

I rambeslutet beskriver handläggaren tydligt de behov som den enskilde har ansökt om och blivit beviljad. Här anges även en sammanlagd beviljad tidsram inom vilken dessa behov ska tillgodoses. På så sätt styr handläggaren utförandet genom ramar bestående av tid och behov.

Genomförandeplaner och kontaktmannaskap viktiga

På utförarsidan är arbetet med genomförandeplaner och kontaktmannaskap viktiga framgångsfaktorer vid rambeslut. Det är i genomförandeplanen som detaljerna kring när och hur hjälpen ska utföras beskrivs. I veckoschemat som hör till genomförandeplanen ska tiden fördelas så att den enskilde vet när hemtjänsten ska komma samt hur lång tid de har för varje besök. Det är den enskilde, tillsammans med sin kontaktman, som upprättar genomförandeplan med tillhörande veckoschema.

Omfördela tiden utifrån den enskildes behov

Så länge utförandet rör sig inom de beviljade ramarna är det möjligt att omfördela tiden utifrån den enskildes behov. Längden på ett morgonbesök kan därför variera utan att en handläggare behöver kopplas in och tiden kan fördelas mer utifrån den enskildes önskan.

Uppföljning och utvärdering

Att jobba med rambeslut är att jobba med uppföljning och utvärdering. Handläggaren ska följa upp alla nya rambeslut inom 3 månader och säkerställer då att det finns en genomförandeplan som stämmer överens med behovsbeskrivningen samt att beviljad tid stämmer. Handläggaren fångar även upp den enskildes känsla av inflytande och delaktighet genom ett standardiserat frågeformulär.

På utförarsidan är det viktigt att regelbundet följa upp och hålla genomförandeplanerna levande utifrån den enskildes varierande behov.