Kränkningar och trakasserier mot barn och unga

Här finns information om vad du som förälder kan göra om du misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för mobbning, kränkningar eller trakasserier.

Barn i alla åldrar kan utsättas för bemötande som innebär någon typ av kränkning. Alla barn har rätt att få känna sig trygga och inte utsättas för kränkningar, trakasserier och mobbning. När kränkningarna upprepas vid flera tillfällen kallas det mobbning. En kränkning kan till exempel vara olika hot, knuffar, utfrysning, glåpord etc. Om en kränkning handlar om kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, religion, könsuttryck/könsidentitet eller sexuell läggning är det en form av diskriminering som kallas trakasserier. Att lägga ut texter och bilder mot någons vilja på t.ex. sociala medier är också en kränkande handling.

Kränkningar är aldrig ok

Att ett barn upplever sig vara mobbad, utfryst eller hotad är aldrig ok. När ett barn blir utsatt för mobbning påverkar det självkänslan, skapar otrygghet och ger kanske fysiska symtom som magont eller huvudvärk. Problem med sömnen eller förändringar i humöret kan vara andra signaler.

Du som förälder är viktig när det gäller att förhindra och förebygga mobbning, trakasserier och kränkningar. Prata med ditt barn, lyssna på ditt barn och ta dess funderingar och tankar på allvar. Det är bra att vara nyfiken och ställa frågor om hur dagen varit.

All mobbning är inte medveten, men måste ändå åtgärdas.

Barns rättigheter

Barnens bästa ska alltid komma i första rummet. Nästan alla länder i världen har skrivit under FN:s barnkonvention. Den slår fast ett antal grundläggande mänskliga rättigheter som gäller alla barn. I Sverige har man utifrån barnkonventionen utvecklat lagar och förordningar som både syftar till att skydda och lyfta fram de unga. Än så länge är det framför allt skolan som omfattas av dessa lagar.

Kränkningar i förskolan och skolan

Har ditt eller någon annans barn blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i förskolan eller skolan? Kontakta då snarast personal och/eller förskolechef/rektor och berätta om detta. Förskolechef och rektor har huvudansvaret för utredning och åtgärder, och det ska ske snabbt, inom några dagar. Personal som får veta att kränkningar har skett måste anmäla detta till förskolechef/rektor.

Varje förskola och skola har en särskild plan för hur man ska agera om någon blir kränkt eller diskriminerad, och även det förebyggande arbetet för att barn och elever ska behandlas lika och känna sig trygga. Eftersom varje förskola och skola utarbetar sin egen likabehandlingsplan, så bör du läsa planen för just ditt barns skolenhet.

Om du som vårdnadshavare har kontaktat förskolechef/rektor, men upplever att du behöver ytterligare stöd och hjälp, kan du vända dig till kommunens barn- och elevombud.

Kränkningar på nätet

Om ditt barn blir kränkt på nätet

  • Skärmdumpa.
  • Anmäl sidor/konton med oetiskt innehåll. Om flera anmäler går det snabbare för sociala medier att ta bort innehållet. 
  • Kontakta andra föräldrar för att reda ut vad som hänt, och hjälps åt för att få kränkningarna att upphöra. Lär barnet hur man skapar nödutgångar; hjälp till att hitta konkreta vägar att ta sig ur jobbiga situationer. Om kränkningarna fortsätter i skolan och gör att barnet känner sig otryggt där, kontakta skolans personal.
  • Prata om när och vad man svarar tillbaka när man blockerar och när
    man anmäler.
  • Prata med ditt barn om att det aldrig är okej att någon kränker.

Här kan du få rådgivning, hjälp och stöd

Råd och service
Du kan gärna kontakta oss på Råd och service så diskuterar vi gemensamt hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du kan nå oss på telefon 036-10 26 55 eller via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Barnhälsovården
För små barn, upp till förskoleklass, kan du kontakta barnhälsovården.

Barnhälsovård/familjecentral, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Elevhälsan
För barn i skolåldern - kontakta elevhälsan.

Elevhälsan på grundskolan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter

Elevhälsan på gymnasieskolan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-242 96 70.

Barn- och ungdomshälsan, på 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: