Integritet och allas lika värde

Här hittar du information om jämlikhet, barns rättigheter och råd för hur du som förälder kan hjälpa ditt barn att bygga självkänsla och integritet.

barns skriver på tavla: olika är bra.

Det vi kallar mänskliga rättigheter är universella rättigheter. De gäller alla människor i alla länder. Nationellt finns de bl.a. i Sveriges grundlagar. I regeringsformen står det: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention är en särskild överenskommelse för att stärka barns rätt. Vuxna har många möjligheter som barn inte har, även om de mänskliga rättigheterna förstås gäller alla. Barn är beroende av vuxna, och kan inte alltid göra sina röster hörda. Som vuxen nära ett barn kan du bidra med:

  • att barnet under sin uppväxt känner till och förstår sina rättigheter
  • att se till att barnets rättigheter inte kränks.

Barnombudsmannen

Flera myndigheter och organisationer arbetar med att värna barns rättigheter. Barnombudsmannen är en av dem, och skriver så här i sin strategi för att stärka barns rättigheter: "Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang". Det innebär att barn ska skyddas mot våld i alla dess former.

Frihet från begränsande förväntningar

Som förälder är det lätt att hamna i begränsande förväntningar på sina barn, medvetet eller omedvetet. Det kan gälla beteenden, intressen, uppförande, studieval, yrkesval osv. Det är en utmaning att försöka vara öppen och inte ha förutfattade meningar. Ju större frånvaro av begränsande förväntningar, desto större frihet upplever ditt barn att välja sin egen väg i livet.  (Källa: Forster, Fem gånger mer kärlek)

Könsidentitet, sexualitet

Under tonåren formar unga sin sexualitet. Som förälder kan du hjälpa din tonåring att närma sig sin sexualitet på ett sunt sätt. Prata gärna om olika sidor av sexualiteten - könsidentitet, närhet och glädje, kränkningar och ordet nej.

Könsidentitet, sexualitet

Boktips, integritet och självkänsla

  • Petra Krantz Lindgren: "Med känsla för barns självkänsla". Bonnier Fakta, 2014
  • Mia Törnblom. "Mera självkänsla! - i kärlek och relationer, i föräldraskap, i arbetslivet". Bokförlaget Forum, 2009

Senast granskad/publicerad: