search
Sök
menu
Meny
Sök

Familjerätt

Familjerätten fastställer och utreder faderskap och arbetar med frågor som kan uppkomma kring barnen vid en separation eller skilsmässa (exempelvis frågor om vårdnad, boende och umgänge). Vi arbetar också med adoption och utreder namnbyte efter ansökan hos tingsrätten.

Faderskap, föräldraskap

När ett barn föds kan faderskapet eller föräldraskapet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det ska göras om föräldrarna är ogifta eller samkönade. Ni skriver på bekräftelsen hos oss på familjerätten. I samband med besöket kan ni också anmäla gemensam vårdnad.

Bekräftelse av faderskap
I praktiken innebär detta att föräldrarna besöker familjerätten och undertecknar faderskapshandlingarna. När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till pappan. Om man är osäker på vem som är pappa till barnet görs en DNA-undersökning. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Om modern blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård ska skriftligt samtycke som tidigare lämnats till sjukvården tas med till besöket hos oss.

Bekräftelse av föräldraskap vid assisterad befruktning
För samkönade par som får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård fastställer familjerätten föräldraskap för moderns maka eller sambo. Ta även med det skriftliga samtycke som tidigare lämnats till sjukvården när ni besöker oss.

Surrogatföräldraskap
Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli dess sociala och juridiska förälder. Har ni frågor om surrogatföräldraskap är ni välkomna att kontakta oss.

Boka tid
Vi skickar brev till den som fött barnet när vi fått information från Skatteverket. Där uppmanas hon att ta en kontakt med oss för tidsbokning. Det går också att få skriva under handlingarna innan barnet är fött och då från och med graviditetsvecka 28.

Anmälan om barnets namn
Anmälan om barnets namn görs hos Skatteverket.

Ansök om namn för nyfött barn, information på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Samarbetssamtal

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnet. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

På familjerätten erbjuds samarbetssamtal mellan föräldrar som vill lösa sina oenigheter och hitta samförstånd kring gemensamma barn. Samarbetssamtalen är kostnadsfria och det sker ingen journalföring i socialregistret.

En förutsättning för att starta upp samtal är att båda föräldrarna vill delta och aktivt visar det. Så här går det till:

 • Ni behöver båda höra av er till oss och uppge ert intresse.
 • Därefter inleds samtalen med att träffa er föräldrar i varsitt enskilt samtal. Efter dessa görs bedömning om samtal är lämpligt.
 • Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med en eller två samtalsledare.
 • Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Att komma till en samförståndslösning
Samtalen syftar till att nå samförståndslösningar så att ni föräldrar kan lösa er tvist utanför domstol samt att barnet slipper befinna sig i er konflikt.

Vår utgångspunkt är att ni föräldrar vill ert barns bästa. Samtalsledarens roll är att hjälpa er att hålla fokus på barnens behov och att ha konstruktiva samtal. Samtalen kan leda till överenskommelser mellan er, antingen muntliga eller skriftliga, vilket är tillräckligt för många föräldrar. Vi kan också hjälpa till med familjerättsliga avtal om vårdnad, boende och umgänge. Läs mer under rubriken Vårdnad, boende och umgänge.

Boka tid för samarbetssamtal
Ta kontakt med familjerätten på våra telefontider.

pdf: Samarbetssamtal, ett stöd för föräldrar. Folder från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation ska barnets bästa vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det ska tas hänsyn till barnets vilja, beroende på barnets ålder och mognad. Utgångspunkten är att föräldrar har gemensam vårdnad om barnet. Familjerätten erbjuder olika typer av stöd för att föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar.

Familjerätten erbjuder frivilliga samarbetssamtal som kan hjälpa er föräldrar att komma överens. Läs mer under rubriken Samarbetssamtal nedan.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge
Om ni kommit fram till en lämplig lösning kan ni med hjälp av familjerätten upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. Handläggaren ska kunna bedöma att överenskommelsen är till barnets bästa för att kunna godkänna avtalet. När ett avtal godkänns blir det juridiskt giltigt.

Är ni överens och vill skriva avtal behöver ni kontakta familjerätten för att boka tid för samtal. Det kan också bli aktuellt för handläggaren att träffa barnet för att ge information och höra dess berättelse eller önskemål kring vad ni kommit överens om. Har ni eller barnet tidigare haft kontakt med socialtjänsten så tas även hänsyn till detta. För att bedöma om avtal är till barnets bästa inhämtar vi också socialregister.

Om man inte kommer överens
Om föräldrar inte kan nå enighet kring vårdnad, boende eller umgänge så kan den föräldern som önskar en förändring vända sig till tingsrätten och få sina frågor prövade. Tingsrätten kan sedan ge familjerätten i uppdrag att lämna upplysningar, hålla samarbetssamtal och/eller göra en utredning. I en utredning ingår oftast:

 • Samtal med föräldrarna.
 • Hembesök.
 • Samtal med barnet.
 • Referenssamtal med professionella kring barnet, till exempel förskola, skola och/eller sjukvård.
 • Utredningen avslutas med en bedömning kring vad som blir bäst för barnet. Utredningen används sedan som underlag i tingsrättens förhandling. En tid efter att tingsrätten har fattat sitt beslut så kan familjerätten erbjuda uppföljande samtal.

Umgängesstöd
Vid separationer händer det att barnet tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstöd kan då vara en möjlighet för barnet att stärka eller återuppta kontakten med föräldern i avvaktan på en mer varaktig lösning. Umgängesstöd innebär att barnet träffar sin förälder i en lägenhet där det finns personal som stöd. Det är domstolen som beslutar om umgängesstöd, utifrån barnets behov. Stödet ska pågå under en begränsad tid. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum.

Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption) och du kan ansöka om att adoptera sambos eller makes barn (närståendeadoption). Barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör adoption.

Internationell adoption
Om du är intresserad av att adoptera ett barn fött i ett annat land ska du göra så här:

 • Kontakta familjerätten för ett informationssamtal
 • Efter informationssamtalet följer en obligatorisk föräldrautbildning. Det är kommunen som anvisar till vilken utbildning du ska gå. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov, för att därefter kunna ta ställning till om man vill gå vidare med adoption.
 • Härefter lämnas ansökan om medgivande till familjerätten som påbörjar utredning. Utredningen syftar till att utreda om den som vill adoptera ett barn är lämplig. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till den sökandes kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov samt den planerade adoptionens innebörd, sökandes ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk.
 • Det är sedan socialnämnden som beslutar om medgivande ska ges eller inte.

Ett medgivande gäller i tre år. Har du inte fått barnbesked inom denna tid behöver du göra en ny ansökan om medgivande. När du fått ett barnbesked behöver du kontakta familjerätten i fråga om samtycke.

Närståendeadoption
Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas eller en släktings barn, ska du vända dig till Jönköpings tingsrätt. Tingsrätten ger sedan familjerätten i uppdrag att utreda om en adoption bedöms vara till barnets bästa. Den utredningen är i stora drag lik den utredning som görs vid internationell adoption.

Internationella adoptioner, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

Adoption inom Sverige, Sveriges domstolar Länk till annan webbplats.

Adoptionsutbildning hos Familjerådgivarna i Jönköping Länk till annan webbplats.

Namnbyte på barn

Ett barn kan byta namn om båda föräldrarna är överens om namnbytet. Ändring av namn görs hos Skatteverket.

Anmälan om namnändring (Skatteverket) Länk till annan webbplats.

Om föräldrarna inte är överens kan den förälder som önskar att barnet ska byta namn vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär socialnämndens yttrande före beslut. Nämndens utredning ska visa om det är till barnets bästa att ett namnbyte sker. Utredningen görs hos familjerätten

Kontakt

Familjerätten
Huskvarna stadshus, Rumlaborgsgatan 1, Huskvarna

Telefonnummer och telefontider

För

 • beställning av tid för faderskapsbekräftelse/test
 • återbud till bokad tid
 • andra frågor om faderskap/föräldraskap

Telefon
036-10 53 79

Telefontid
Måndag-fredag kl 8.00-16.00

Under sommarveckorna 26–33 är telefontiderna kl. 8.00-9.30 varje vardag.

___________

För andra frågor i familjerättsliga ärenden:

Tfn 036-10 52 36

Telefontid
Måndag och onsdag kl 13.00-16.00,
Fredag kl 8.00-11.00