Funktions­ned­sättning

Här finns information om insatser (LSS, SoL) för dig som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga.

Du har möjlighet att ansöka om insats för att kunna leva som andra.

Du kan få insatser som ger dig möjlighet till:

  • det boende och stöd i vardagen som du har behov av
  • deltagande i form av arbete, studier eller sysselsättning samt
  • gemenskap och att aktivt kunna delta i samhällslivet.

Synsätt

Socialtjänsten inriktar sig på att frigöra och utveckla dina egna resurser. Din verklighet och dina möjligheter tas tillvara utifrån dina behov. Socialtjänsten tar inte över ditt eget ansvar.

Vi vill att du ska uppleva att vårt arbete utförs framgångsrikt, med kvalitet och att du får ett värdigt bemötande.

Tystnadsplikt

Ditt privatliv ska alltid respekteras. All personal inom funktionshinderomsorgen har tystnadsplikt. Det gäller även studerande som praktiserar hos oss.

Avgifter

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kostnadsfri till skillnad från insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), där kommunen har rätt att ta ut avgift.

Samverkan

För att du som har en funktionsnedsättning ska få dina behov tillgodosedda ur ett helhetsperspektiv samverkar funktionshinderomsorgen med bland andra Region Jönköpings län, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Anteckningar om dig och dina insatser

För att du ska få stöd, så kallade insatser, av god kvalitet och de genomförs på ett korrekt sätt behöver vi föra anteckningar om dig och de insatser du får. Läs mer om vad vi antecknar, hur och varför via länken nedan.

Program för politiken: Ett samhälle för alla

Kommunfullmäktige har fastställt Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun. Det finns som en pdf under rubriken länkar, men har också lästs in i DAISY-format för synskadade.

Senast granskad/publicerad: