Bidrag för att anpassa bostaden för dig som har en funktions­nedsättning

Här får du information om bidrag vi ger till funktionsanpassning av permanentbostäder, för att du ska kunna ha ett fortsatt självständigt liv i din bostad.

Bidraget ska användas till åtgärder som regleras i lag (2018:222) om bostadsanpassning, BAB, vilket  möjliggör ett fortsatt självständigt liv i den egna bostaden.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget kan användas till nödvändiga, fasta åtgärder som t.ex. anpassning i kök och badrum, breddning av dörrar, borttagning av trösklar, ramper, hissar och dörrautomatik.

Bidrag ges inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, t.ex. byggnadstekniska brister eller normalt bostadsunderhåll. Innan bostadsanpassningsbidrag söks ska eventuellt andra hjälpmedel ha prövats.

Bidraget är inte inkomstprövat. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och din funktionsnedsättning. Ditt behov av åtgärden eller anpassningen ska vara bestående eller långvarigt. Du får inte bidrag vid tillfälliga funktionsnedsättningar, t.ex. benbrott.

Vem kan få bidrag?

Bidrag ges till enskild person vare sig du äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. Om den funktionsnedsatta personen regelbundet eller periodvis vårdas i annan bostad än sin egen, kan även vårdarens bostad åtgärdas. Ska hyres- eller bostadsrättslägenhet anpassas krävs alltid fastighetsägarens medgivande. 

Ansökan

Du kan hämta blanketten för ansökan på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Ansökningsblanketten finns också som länk nedan.

Tillsammans med ansökan och en eventuell fullmakt (om sökande väljer att kommunen skall vara behjälplig med åtgärd) ska du också skicka in ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som beskriver nödvändigheten av åtgärd för bostadsanpassning.

Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska du också lämna uppgifter om vilka åtgärder du vill söka bidrag för. Du skriver detta direkt på ansökningsblanketten.

Du krävs ett skriftligt medgivande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening att sökta åtgärder får genomföras. Det ska framgå att du inte kommer att bli skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick. Saknas medgivande kan bidrag inte lämnas. Fastighetsägaren kan ge sitt medgivande direkt på ansökningsblanketten eller i separat dokument.

Ansökan ska skrivas under av den som söker bidrag eller av legal företrädare. Om din ansökan är ofullständig skickas den tillbaka för komplettering. Du skickar ansökan och intyg till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, Bostadsanpassning, 551 89 Jönköping.

Tycker du att det är svårt med ansökan kan arbetsterapeuten i ditt hemsjukvårdsteam eller boendestödsteam hjälpa dig. Via kommunens Kontaktcenter kan du få kontakt med handläggare eller arbetsterapeut, tfn 036-10 50 00.

Blankett: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 245.8 kB.

Blankett: Fullmakt till ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 125.8 kB.

Beslut kan överklagas

Stadsbyggnadsnämnden utreder och beslutar om bidraget. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet skickas till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet:

Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Hur utförs bostadsanpassningen?

På ansökningsblanketten har du möjlighet att ge Jönköpings kommun i uppdrag att utföra enklare bidragsberättigade åtgärder. Om anpassningen utförs av hantverkare som kommunen har valt, tar hantverkaren kontakt med dig före anpassningen.

Då bostadsanpassningsbidraget är beviljat kan du även välja att själv anlita en entreprenör som utför anpassningen i bostaden. Du ska i så fall bifoga en kopia på offerten eller anbudet när du söker bostadsanpassning. Tänk på att det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellan dig och entreprenören.

Utbetalning till hantverkare

Om kommunen anlitar hantverkaren sker utbetalningen av bidraget (fakturan) direkt till hantverkaren efter du har godkänt åtgärden som har utförts. Har du själv anlitat en hantverkare sker utbetalningen när arbetet är utfört och du har godkänt anpassningen. Du betalar därefter entreprenören.

Andra hjälpmedel

För dig som har en funktionsnedsättning finns det många olika hjälpmedel som kan möjliggöra för ett självständigt liv i egen bostad. Ta kontakt med en arbetsterapeut hos kommunens hälso- och sjukvårdsteam för råd och hjälp. Du når dem via Kontaktcenter eller här på kommunens webbplats sökord Hälso- och sjukvårdsteam, kontaktuppgifter.

Vill du ha mer information? Kontakta oss!

Om du har frågor eller vill ha mer information kan du kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassning. Ring Jönköpings kommuns Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Information om bostadsanpassning finns också på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Återställningsbidrag - när din bostad ska återställas när anpassningen inte längre behövs

Vid återställning av anpassningar som utförts i din fastighet kan du som fastighetsägare söka återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (lag 2018:222)

Bidrag kan beviljas för att återställa åtgärder som har utförts i eller i anslutning till en hyresrätt, eller småhus som hyrs ut.

Återställning i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningar kan beviljas återställningsbidrag för återställning i anslutning till lägenheten, till exempel i trapphus eller entrén. Bidrag lämnas inte för att återställa anpassningar inne i bostadsrättslägenheten.

För att få bidrag ska anpassningen inte längre utnyttjas för sitt ändamål eller vara till nackdel för husets boende.

Ägare av småhus kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin egen villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen upphört.

Ansök om återställningsbidrag

Du ansöker om återbeställningsbidrag genom att fylla i en blankett som d ukan beställa via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00 eller e-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: