Detta är dagcenter

Här finns information om dagcenter. Daglig verksamhet med värdefulla aktiviteter med varierande inriktning som ska främja individens hälsa och välbefinnande.

Gemenskap, glädje och trygghet är vårt främsta syfte.

Senast granskad/publicerad: