Avgift, funktionsnedsättning

Här finns information om avgift för dig som har en funktionsnedsättning och söker om insats.

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är kostnadsfri till skillnad från insatser enligt socialtjänstlagen, där kommunen har rätt att ta ut avgift.

Kommunen har rätt att att ut avgift i följande fall:

  • Av personer som har ålderspension eller annan inkomst av motsvarande storlek får kommunen ta ut avgift för bostad, måltider, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter samt för resor till och från daglig verksamhet.
  • Om person under 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.
  • Vid korttidsvistelse uttages avgift för måltider för såväl barn och ungdom som vuxna.

Frågor om avgifter

Vi har samlat information till dig som har frågor om avgiften eller om den inkomstförfrågan som du får hemskickad.

Avgift för stöd från socialförvaltningen, frågor och svar

Avgifter för hjälp i hemmet

Avgifter för hjälp i hemmet

Avgift för boendestöd

Kostnaden för boendestöd är inkomstgrundad. Maxbeloppet är 388* kronor i månaden

Boendestöd, ett stöd för att underlätta vardagen

Senast granskad/publicerad: