search
Sök
menu
Meny

Några goda råd inför din bokning av tolk

Använd aldrig barn, anhörig eller bekant som tolk, det är svårare för dem att vara opartiska och dessutom tolkar de inte under tystnadsplikt.

Vem har behov av tolk?

Den som inte behärskar det svenska språket har i sin kontakt med myndigheter och vård rätt, enligt lag, att få tolk.(se bl.a. Förvaltningslagen 8 §). Oftast vet klienten själv om den behöver tolkhjälp och det bör vara vägledande när myndighet eller vårdinstans avgör om tolk ska användas eller inte.

En vanlig missuppfattning är att det endast är klienten som behöver tolk, men när en yrkesperson behöver ändra sitt sätt att använda det svenska språket för att klienten ska förstå, då behöver även denne en tolk. Det är alltså både tolkanvändaren och klienten som är i behov av tolk.

Boka i god tid

Kontrollera att det finns tolk innan ni kommer överens om tid med klienten. Efterfrågan på tolkar i ett visst språk kan vara mycket stor tidvis och vid vissa klockslag. De mest bokade tiderna är måndag och tisdag mellan kl 10-13.

Tolkarna engageras för varje enskilt uppdrag (uppdragstagare).

Vissa har tolkning som huvudsyssla medan andra har tolkning som extrauppgift vid sidan av annat arbete. Tillgången på tolkar och deras tillgänglighet varierar ganska mycket.

Vissa språk är så ovanliga att det bara finns ett fåtal personer som tolkar på dem i hela Sverige. Det är därför viktigt att boka tolk i så god tid som möjligt.

De mest efterfrågade språken är arabiska, assyriska, bks (bosniska, kroatiska och serbiska), somaliska, albanska, ryska, persiska och kurdiska (sorani, kurmandji, badinani och fejli).

Låt tolken förbereda sig

En förberedd tolk är en bättre tolk! Misstänker man att en tolkning kan bli extra besvärlig, både känslomässigt och sakkunnigt, är det bra om ni talar om det vid bokningen så att tolken kan förbereda sig, både mentalt och ämnesmässigt.

Jäv

Enligt god tolketik bör tolken avsäga sig uppdraget om han/hon är jävig. Tolken måste alltid hålla sig neutral i tolkningarna och får inte ge uttryck för sina egna åsikter eller känslor.