search
Sök
menu
Meny

Konsumentrådgivning: Reklamation av tjänster

Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument låter ett företag utföra ett arbete på en sak eller på din fastighet. Lagen gäller också om ett företag ska förvara något åt dig.

Det är fel i tjänsten om

 • tjänsten inte är fackmässigt utförd
 • säljaren inte har utfört tjänsten enligt gällande säkerhetsregler
 • tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren har kommit överens om
 • säljaren inte har utfört tilläggsarbete som måste utföras för att undvika allvarlig skada
 • resultatet inte stämmer överens med reklamen

Reklamationsrätt i tre eller tio år

Anser du att tjänsten är felaktig måste du reklamera (klaga) till säljaren inom skälig tid. Reklamation inom två månader räknas alltid som skälig tid. Du har rätt att reklamera arbete på lösa saker (t.ex. en bilreparation) i tre år, medan arbete på mark, byggnader eller annan fast egendom ger dig tio års reklamationsätt efter att uppdraget slutfördes.

Dina rättigheter om tjänsten är felaktig

Du har rätt att

 • hålla inne hela eller delar av betalningen (ett belopp som motsvarar ditt krav, som säkerhet)
 • kräva att felet rättas till utan kostnad för dig, om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för säljaren. Felet ska avhjälpas inom skälig tid.
 • göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar att få felet tillrättat
 • häva avtalet om syftet med tjänsten gått förlorat och säljaren borde ha insett detta
 • i vissa fall ha rätt till skadestånd, om du kan påvisa en kostnad på grund av felet.

 Din rätt vid dröjsmål

 • Om tjänsten inte avslutas inom den tid som har avtalats, och utan att det beror på dig, har du rätt att hålla inne betalningen
 • Du kan kräva att näringsidkaren utför tjänsten
 • Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, har du rätt att häva avtalet. Har näringsidkaren varit försumlig kan du kräva skadestånd

Vilket pris ska du betala?

 • Du ska betala det pris ni har avtalat om eller om inget avtal finns, vad som är skäligt. Har säljaren lämnat en ungefärlig prisuppgift, får priset inte överskridas med mer än 15 procent.
 • Näringsidkaren har rätt till pristillägg för tilläggsarbete som varit nödvändigt eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att näringsidkaren alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs.
 • Du har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets art och omfattning. Om priset inte är fast ska det framgå hur priset har räknats fram.

Avbeställning

Om du avbeställer tjänsten innan den har slutförts har näringsidkaren rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Näringsidkaren har också rätt till ersättning för förlorad inkomst om företaget  har tackat nej till andra uppdrag.

Att reklamera

Om du är missnöjd ska du kontakta näringsidkaren och framföra ditt klagomål. I Klagoguiden kan du läsa om hur du gör. Där finns till exempel tips om hur du kan framföra ett skriftligt klagomål. Allmänna Reklamationsnämnden prövar de flesta konsumenttvister. Prövningen är kostnadsfri.