search
Sök
menu
Meny

Bruksborg, hem för vård och boende HVB

Bruksborg hem för vård och boende (HVB) riktar sig till män över 20 år med missbruksproblematik.

Verksamheten är bemannad dygnet runt och består av flera delar

  • utredning
  • behandling
  • stöd och motivation
  • eftervård
  • öppenvård
  • tränings- och utslussningslägenheter. 

Placering på Bruksborg sker efter biståndsbeslut enligt SoL av missbrukshandläggare på Myndighetssektionen.

Målgrupp/målsättning

Bruksborg vänder sig till män med missbruksproblematik som är 20 år eller äldre. 

Målet med behandlingsvistelsen är att klienten ska stärka sin självbild, bearbeta sin missbruksproblematik, skapa nya mönster och förhållningssätt och därigenom förbättra förutsättningarna att efter behandlingstiden fortsätta att leva ett nyktert/drogfritt liv.

Arbetsmetod

Vårt arbete utgår från myndighetssektionens vårdplan där klienten och kontaktmännen gör en gemensam planering som dokumenteras i en genomförandeplan. 

Målsättningen är att stödja samt motivera till en förändring av klientens livssituation.

Klienten ska under behandlingstiden delta aktivt och, tillsammans med kontaktpersonerna, ta ansvar för sin behandling. Inför avslut ska klienten ha en längre period med drogfrihet och de förutsättningar och strategier som han behöver för en fungerande livssituation. Andra eventuella behövliga insatser ska också ha etablerats och kännas trygga för klienten.

Behandlingsmetoderna som används utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård.

Personal

  • 1 sektionschef
  • 10 behandlingsassistenter
  • 1 kock
  • 1 ekonomibiträde