Mobila teamet

Här finns information om Mobila teamet som stödjer dig med alkohol- eller drogproblem med individuellt anpassade motivations-, stöd- och behandlingsinsatser.

Målet med motivations- och stödinsatsen är att

 • motivera till drogfrihet,
 • du ska känna en ökad livskvalitet,
 • ge bättre förutsättningar att bo kvar i den egna bostaden,
 • ta ett första steg i en förändring.

Målet med behandlingsinsatserna är att

 • du ska få en individuellt anpassad behandling som leder till varaktig drogfrihet och förbättrad livskvalitet.

Verksamheten bedrivs dag, kväll och helg.

Till verksamheten hör ett drogfritt utslussningsboende i kombination med arbetsrehabilitering.

Du behöver beslut

Om du är intresserad av stöd från Mobila teamet, kontakta missbruksvårdens mottagning.

Kostnadsfri hjälp

Det är kostnadsfritt att få stöd från Mobila teamet.

Arbetsmetod, mobila teamet

Mobila Teamet arbetar behandlande över en längre tid. Genom att du bearbetar din missbruks- och beroendeproblematik, skapar nya mönster och förhållningssätt så förbättrar du dina förutsättningarna för ett nyktert/drogfritt liv.

En del av vårt arbete är

 • stödinsatser i hemmet,
 • stötta i kontakter med andra insatser, myndigheter etc.
 • social färdighetsträning,
 • nätverksarbete,
 • att motivera till nykterhet/drogfrihet
 • att bryta isolering.

Arbetet utgår från din genomförandeplan. Det är dina behov och mål som styr innehåll, intensitet och behandlingstid.

Vi fokuserar på missbruks-/beroendeproblematiken och de konsekvenser som detta har lett till inom boende, försörjning, familjeliv, fysisk och psykisk ohälsa.

Behandlingsarbetet

Behandlingsarbetet bedrivs med KBT-baserade metoder (kognitiv beteendeterapi) såsom:

 • MI (motiverande intervju),
 • Återfallsprevention,
 • CRA (community reinforcement approach) och
 • ESL (ett självständigt liv).

Förhållningssättet är icke-konfrontativt och symtomtolerant.

Grunden är kontaktmannaskapet där relationen och samtalet är viktiga verktyg för att hjälpa dig vidare i din förändringsprocess.

Ett ledord i verksamheten är KASAM (känslan av sammanhang).

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Mobila teamet
Tfn 036-10 29 77