search
Sök
menu
Meny

För dig som vill ansöka om god man

Du som inte själv kan tillvarata dina intressen kan ansöka om en god man.

För att få en god man ska du ha en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som leder till att du behöver hjälp inom ett eller flera av områdena:

  • bevaka rätt, vilket innebär att den gode mannen bevakar att du får det stöd och den hjälp du har rätt till,
  • förvalta egendom, vilket till största delen handlar om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom.
  • sörja för person, gode mannen bevakar att du har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att du har den hjälp och de stödfunktioner som dubehöver och har rätt till.

Förvaltarskap istället för god man

För förvaltarskap krävs, förutom det som krävs vid ett godmanskap, att du bedöms vara ur stånd att vårda dig själv eller sin egendom. 

Så här ansöker du om god man eller förvaltare

Förutom själva ansökningsblanketten ska ansökan innehålla ett läkarintyg och en social rapport. Den sociala rapporten kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet begära in ytterligare uppgifter för att få en komplett utredning.

Ansökan om god man eller förvaltare ska skickas till

  • Överförmyndarenheten eller
  • Tingsrätten

När anmälan är mottagen påbörjar överförmyndarenheten en utredning om huruvida förutsättningarna för godmanskap och förvaltarskap är uppfyllda. Om förutsättningarna är uppfyllda lämnar överförmyndarenheten in en ansökan om anordnande av godmanskap tillsammans med ett förslag på vem som bör förordnas som god man till tingsrätten.

Om ärendet rör godmanskap ska den enskilde samtycka till godmanskapet. Saknar den enskilde möjligheten att samtycka kan samtycket ersättas med samtycke från anhöriga.

Vem fattar beslutet om god man/förvaltare?

Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap eller förvaltarskap och utse en god man/förvaltare för dig. Tingsrätten fattar även beslut när det är aktuellt att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra.

Det är Överförmyndarenheten som fattar beslut om byte av god man eller förvaltare. I vissa fall måste dock Överförmyndarnämnden besluta om byte.

Vem kan göra en ansökan om god man och förvaltare?

Ansökan om godman och förvaltare får göras av

  • förmyndare
  • den som ansökan avser (om han eller hon fyllt 16),
  • hans eller hennes make, eller sambo
  • hans eller hennes närmaste släktingar
  • överförmyndarenheten.

Ansökan om förvaltarskap får dessutom göras av den som är förordnad god man för en person.

Ansökan skickas till

Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping.

Vad innebär det för mig att få en förvaltare?

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som blir aktuell om ett godmanskap inte är tillräckligt och du saknar förmåga att vårda dig själv och egendom. Det betyder att det inte måste finnas ett samtycke från din sida.

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Vilka rättigheter har jag kvar om jag har en förvaltare?

Om du får en förvaltare så har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal.

Kan ett förvaltarskap upphöra?

Du som har förvaltare kan själv ansöka hos tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra. Du behöver då även skicka in ett läkarintyg som säger varför förvaltarskap inte längre behövs och annat underlag som styrker ditt förändrade behov av hjälp. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet behöva begära in ytterligare uppgifter för att kunna göra en fullständig utredning av ditt hjälpbehov.

När kan man få en tillfällig god man?

En god man kan utses när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn.

Om en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen befinner sig.

Överförmyndarenheten fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till oss du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

Hur ansöker jag om att ett godmanskap ska upphöra?

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, huvudmannen eller Överförmyndarenheten kan ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra. Om huvudmannen eller god man ansöker om att godmanskapet ska upphöra, ska ansökan skickas direkt till tingsrätten.

God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.

Kontakt

Överförmyndarenheten
Tfn 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.