Ansöka om insats och stöd till äldre

Här får du information om hur du ansöker om socialtjänstens insatser för äldre. Du kan ansöka via en biståndshandläggare eller direkt här på webben.

Den grundläggande inriktningen för kommunens äldreomsorg är att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina anhöriga får det stöd och den service ni behöver.

Hjälp eller bistånd till äldre kan bland annat gälla någon form av stöd i hemmet, lägenhet i äldreboende eller stöd till anhörigvårdare. Det är dina individuella behov som avgör viilken hjälp du kan få. Hos biståndshandläggaren får du information och vägledning om hur du ansöker och vilka insatser som finns.

En insats kan till exempel vara hemtjänst, dagverksamhet, boende eller trygghetslarm.

Socialtjänstens arbete med vård och omsorg präglas av tre viktiga principer:

  • Trygghet
  • Självbestämmande
  • Integritet

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) som styr vad du kan få för insats.

Sök hjälp på ett enkelt sätt

Du som är 65 år eller äldre och bor i Jönköpings kommun kan på ett enkelt sätt ansöka om hjälp med utan att behöva träffa en biståndshandläggare. Det gäller följande insatser:

  • städning, tvätt och inköp
  • post-, bank- och apoteksärenden
  • trygghetslarm
  • avlösning på korttidsenhet 

Socialtjänsten utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov.

Om du vill ansöka via en blankett hör du av dig till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Utredning, bedömning och beslut

När du ansökt om insats genomförs en utredning där ditt behov utreds och bedöms av en handläggare. Utifrån din situation och dina behov beslutar handläggaren om vilken insats du kan få. Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med det beslut du fått kan du överklaga.

Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare.

En handläggare hjälper dig gärna med att överklaga.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT