search
Sök
menu
Meny

Barns boende vid separation

Det är föräldrarna som bär ansvaret för beslutet om vem av dem som barnet ska bo hos. Barn behöver nära relationer till båda sina föräldrar. Sådana relationer underlättas bland annat av täta och vardagliga kontakter.

För små barn är det särskilt viktigt att få träffa den andra föräldern enligt principen "lite och ofta" så att barnet kan bevara minnesbilden av båda föräldrarna. Ett helt veckoslut kan för det lilla barnet vara för lång tid att vara borta från den förälder som barnet bor hos. Likaså kan det vara för lång tid för barnet att inte få träffa den andre föräldern på en hel vecka.

Föräldrarna bär ansvaret för beslutet

Det är ni som är föräldrar som bär ansvaret för beslutet om hos vem barnet ska bo.

Det är viktigt att vara lyhörd inför barnets behov. Ålder, intressen eller behov av en viss förälder kan spela roll.

Barnet kan vara mantalskrivet på bara ett ställe. Den andre föräldern blir då umgängesförälder. Det är boförälderns skyldighet att se till att ett umgänge kan komma till stånd.

Växelvis boende

För många barn kan ett växelvis boende hos föräldrarna fungera bra. Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrar.

Barnet kan endast vara skrivet hos en förälder. Vid växelvis boende betalar vanligen ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Vid växelvis boende kan underhållsstöd endast utgå i form av så kallat utfyllnadsbidrag.

För spädbarn är det viktigt att de redan från början får knyta an till båda sina föräldrar. De yngsta barnen behöver den trygghet som ligger i en stabil, regelbunden och i möjligaste mån förutsägbar vardag.

Yngre skolbarn, som ofta har ett utpräglat sinne för rättvisa, kan se fördelar med att bo växelvis hos föräldrarna.

Tonåringar väljer många gånger var och hur de vill bo utifrån sina egna intressen, t.ex. närhet till skola, kompisar, fritidsintressen etc.

Vid ett växelvis boende får barnet en fortlöpande vardagskontakt med båda föräldrarna. Risken minskar att kontakten med den ena föräldern tunnas ut.
Ett växelvis boende kan emellertid också vara mer eller mindre påfrestande för barnet. Barn kan ha svårt att klara av de ständiga uppbrott från föräldrarna som varje flyttning innebär. Det kan också vara svårt att ofta byta den närmaste omgivningen med kamrater och andra kontakter.

Vid ett växelvis boende är det en stor fördel för barnet om föräldrarna bor nära varandra, inte minst när barnet når skolåldern. Dessutom är förutsättningarna för ett växelvis boende bättre om föräldrarna har goda relationer till varandra och respekterar varandra som föräldrar.

Ett växelvis boende förutsätter täta kontakter mellan föräldrarna, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga.

Avtal om boende

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om boende genom avtal som godkänts av socialnämnden. För att godkänna ett avtal krävs att det är för barnets bästa. Avtalet blir efter godkännande juridiskt bindande på samma vis som en dom.

För att skriva avtal vänder man sig till den som har hand om familjerättsfrågor i den kommun där barnen är folkbokförda. Personbevis på föräldrar och barn skall lämnas in då avtalet skrivs. Ifall avtalet innebär en ändring av tidigare dom eller beslut från domstol, eller avtal godkänt av socialnämnden, bör kopia på den handlingen också bifogas vid skrivningen av det nya avtalet.