search
Sök
menu
Meny

Trygghet och säkerhet i Jönköpings kommun

Jönköpings kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i.

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minska störningar. En kommun där medborgare och politiker har en syn på säkerhet som så mycket om möjligt har sin grund i hur det ser ut i verkligheten.

Kommunen arbetar framförallt med säkerhetsarbete och trygghetsskapande arbete inom tre områden:

Brottsförebyggande

Förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet, skadegörelse, våldsbrott och organiserad brottslighet. Arbetet sker i nära samarbete med polisen.

Skydd mot olyckor

Förebyggande arbete inom områdena brand, trafik, vatten, självmord (suicid), fall och planering av bebyggelse. Utöver det förebyggande arbetet ingår också operativa insatser med räddningsstyrkor.

Krisberedskap

Förebyggande arbete för att minska sårbarheten vid krishändelser i samhället. Hantering av kriser i form av krisledning och krisstöd vid inträffade händelser.