search
Sök
menu
Meny

Sevesoanläggning

Seveso är en anläggning med en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som överstiger en angiven gräns och kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av brand eller annan olycka. Det kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Det finns en högre och en lägre kravnivå för sevesoverksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärderför att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Gränsmängderna definierar kravnivåerna. Läs mer om kravnivåerna nedan.

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalierolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som klassas som sevesoanläggningar. Informationen som allmänheten har rätt att få ta del av är vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka. Kommunen har ansvaret för att de personer som skulle kunna beröras av en allvarlig kemikalieolycka vid verksamheten får denna information.

I Jönköpings kommun finns ingen anläggning som klassas med den högre kravnivån. Däremot finns det för närvarande två stycken i den lägre nivån:


Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänsten Jönköpings kommun når sevesoanläggningar i kommunen inom tio minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagestiftningen. Räddningstjänsten är förberedda för olika typer av olyckor, till exempel brand eller kemikaliutsläpp.
Vid olycka samverkar räddningstjänsten med polis, sjukvård med flera. Om så behövs, kan även personal och resurser inkallas från andra räddningstjänster. 

Utomhuslarmet Viktigt meddelande

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan exempelvis vara fråga om en allvarlig kemikalieolycka, utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten. Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När man hör signalen ska man:

  • gå inomhus
  • lyssna på radio, i första hand P4
  • stänga dörrar, fönster och ventilation

Information kan också komma i TV och text-TV. Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Namnet Seveso

Namnet Seveso kommer från orten Seveso i Italien där det inträffade en allvarlig kemikalieolycka 1976. Den var en av flera olyckor som inträffade under 1970-talet. Olyckorna drev fram en ny lagstiftning inom EU — det så kallade Sevesodirektivet.

Vid olyckan i Seveso bildades dioxiner i en okontrollerad kemisk reaktion vid ett utsläpp från en tillverkare av bekämpningsmedel. Utsläppet av tetraklordibensoparadioxin (TCDD) orsakade att 2000 människor fick behandlas för dioxinförgiftning och 25 km2 mark förgiftades.

Kravnivåer för Sevesoanläggningar

Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagen, finns det två olika kravnivåer.

Länsstyrelsen avgör om en verksamhet ska klassas enligt Sevesolagen.

  • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
  • Företag som omfattas av den högre kravnivån skall, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som skall förnyas var tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Kontakt

Clas Lövgren
Brandingenjör
Tfn 036-10 70 02