Familjerätt

Här finns kontaktuppgifter till Familjerätten och information om skilsmässa, vårdnad, adoption, namnbyte och utredning av föräldraskap.

Hos Familjerätten kan du få hjälp med att fastställa och utreda faderskap/föräldraskap. Familjerätten kan ge stöd i frågor som kan uppkomma kring barnen vid en separation eller skilsmässa (exempelvis frågor om vårdnad, boende och umgänge). Du kan också få stöd och råd vid adoption och utredning av namnbyte efter ansökan hos tingsrätten.

Faderskap, föräldraskap

Föräldrar till barn födda 1 januari 2022 eller senare kan fastställa faderskap/föräldraskap digitalt. Mer information om digital föräldraskapsbekräftelse finns på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida.

Faderskap och föräldraskap, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

När ett barn föds och föräldrarna är gifta med varandra blir maken/frun automatiskt registrerad som förälder. När ett barn föds av ogift förälder sker inte detta per automatik utan Skatteverket behöver hjälp att manuellt registrera vem som är pappa/förälder. Detta kan göras antingen genom digital bekräftelse (om man är övertygad om vem som är pappa/förälder) eller efter utredning av Familjerätten. Mer information om vem som kan bekräfta faderskap/föräldraskap digitalt finns på Skatteverkets hemsida.

Bekräfta att du blivit förälder, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Digital bekräftelse ska göras under barnets första 14 dagar annars går det ett uppdrag till Familjerätten att utreda och fastställa faderskap/föräldraskap.

Finns det osäkerhet kring vem som är pappa/förälder eller man av annan anledning inte kan genomföra en digital bekräftelse ansvarar kommunens individ- och familjeomsorgsnämnd, Familjerätten, för fortsatt handläggning.

Föräldrautbildning - Barn i föräldrars fokus

Hur kan man få det gemensamma föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du ha hjälp eller lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter? Välkommen till föräldrautbildningen BiFF - Barn i föräldrars fokus.

Läs mer och anmäl dig till föräldrautbildningen

Samarbetssamtal

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnet. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

På familjerätten erbjuds samarbetssamtal mellan föräldrar som vill lösa sina oenigheter och hitta samförstånd kring gemensamma barn. Samarbetssamtalen är kostnadsfria och det sker ingen journalföring i socialregistret.

En förutsättning för att starta upp samtal är att båda föräldrarna vill delta och aktivt visar det. Så här går det till:

 • Ni behöver båda höra av er till oss och uppge ert intresse.
 • Därefter inleds samtalen med att träffa er föräldrar i varsitt enskilt samtal. Efter dessa görs bedömning om samtal är lämpligt.
 • Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med en eller två samtalsledare.
 • Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Att komma till en samförståndslösning

Samtalen syftar till att nå samförståndslösningar så att ni föräldrar kan lösa er tvist utanför domstol samt att barnet slipper befinna sig i er konflikt.

Vår utgångspunkt är att ni föräldrar vill ert barns bästa. Samtalsledarens roll är att hjälpa er att hålla fokus på barnens behov och att ha konstruktiva samtal. Samtalen kan leda till överenskommelser mellan er, antingen muntliga eller skriftliga, vilket är tillräckligt för många föräldrar. Vi kan också hjälpa till med familjerättsliga avtal om vårdnad, boende och umgänge. Läs mer under rubriken Vårdnad, boende och umgänge.

Boka tid för samarbetssamtal

Ta kontakt med familjerätten på våra telefontider.

pdf: Samarbetssamtal, ett stöd för föräldrar. Folder från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation ska barnets bästa vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det ska tas hänsyn till barnets vilja, beroende på barnets ålder och mognad. Utgångspunkten är att föräldrar har gemensam vårdnad om barnet. Familjerätten erbjuder olika typer av stöd för att föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar.

Familjerätten erbjuder frivilliga samarbetssamtal som kan hjälpa er föräldrar att komma överens. Läs mer under rubriken Samarbetssamtal nedan.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om ni kommit fram till en lämplig lösning kan ni med hjälp av familjerätten upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. Handläggaren ska kunna bedöma att överenskommelsen är till barnets bästa för att kunna godkänna avtalet. När ett avtal godkänns blir det juridiskt giltigt.

Är ni överens och vill skriva avtal behöver ni kontakta familjerätten för att boka tid för samtal. Det kan också bli aktuellt för handläggaren att träffa barnet för att ge information och höra dess berättelse eller önskemål kring vad ni kommit överens om. Har ni eller barnet tidigare haft kontakt med socialtjänsten så tas även hänsyn till detta. För att bedöma om avtal är till barnets bästa inhämtar vi också socialregister.

Om man inte kommer överens

Om föräldrar inte kan nå enighet kring vårdnad, boende eller umgänge så kan den föräldern som önskar en förändring vända sig till tingsrätten och få sina frågor prövade. Tingsrätten kan sedan ge familjerätten i uppdrag att lämna upplysningar, hålla samarbetssamtal och/eller göra en utredning. I en utredning ingår oftast:

 • Samtal med föräldrarna.
 • Hembesök.
 • Samtal med barnet.
 • Referenssamtal med professionella kring barnet, till exempel förskola, skola och/eller sjukvård.
 • Utredningen avslutas med en bedömning kring vad som blir bäst för barnet. Utredningen används sedan som underlag i tingsrättens förhandling. En tid efter att tingsrätten har fattat sitt beslut så kan familjerätten erbjuda uppföljande samtal.

Umgängesstöd

Vid separationer händer det att barnet tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstöd kan då vara en möjlighet för barnet att stärka eller återuppta kontakten med föräldern i avvaktan på en mer varaktig lösning. Umgängesstöd innebär att barnet träffar sin förälder i en lägenhet där det finns personal som stöd. Det är domstolen som beslutar om umgängesstöd, utifrån barnets behov. Stödet ska pågå under en begränsad tid. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum.

Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption) och du kan ansöka om att adoptera sambos eller makes barn (närståendeadoption). Barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör adoption.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera ett barn fött i ett annat land ska du göra så här:

 • Kontakta familjerätten för ett informationssamtal
 • Efter informationssamtalet följer en obligatorisk föräldrautbildning. Det är kommunen som anvisar till vilken utbildning du ska gå. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov, för att därefter kunna ta ställning till om man vill gå vidare med adoption.
 • Härefter lämnas ansökan om medgivande till familjerätten som påbörjar utredning. Utredningen syftar till att utreda om den som vill adoptera ett barn är lämplig. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till den sökandes kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov samt den planerade adoptionens innebörd, sökandes ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk.
 • Det är sedan socialnämnden som beslutar om medgivande ska ges eller inte.

Ett medgivande gäller i tre år. Har du inte fått barnbesked inom denna tid behöver du göra en ny ansökan om medgivande. När du fått ett barnbesked behöver du kontakta familjerätten i fråga om samtycke.

Närståendeadoption

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas eller en släktings barn, ska du vända dig till Jönköpings tingsrätt. Tingsrätten ger sedan familjerätten i uppdrag att utreda om en adoption bedöms vara till barnets bästa. Den utredningen är i stora drag lik den utredning som görs vid internationell adoption.

Internationella adoptioner, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

Adoption inom Sverige, Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.

Adoptionsutbildning hos Familjerådgivarna i Jönköping Länk till annan webbplats.

Barns namn

Anmälan om barnets namn

Anmälan om namn på nyfött barn görs hos Skatteverket.

Ansök om namn för nyfött barn, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Namnbyte på barn

Ett barn kan byta namn om båda föräldrarna är överens om namnbytet. Ändring av namn görs hos Skatteverket.

Anmälan om namnändring, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Om föräldrarna inte är överens kan den förälder som önskar att barnet ska byta namn vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär socialnämndens yttrande före beslut. Nämndens utredning ska visa om det är till barnets bästa att ett namnbyte sker. Utredningen görs hos familjerätten

KONTAKT

Familjerätten

E-post: familjeratten@jonkoping.se

Besöksadress:
Huskvarna stadshus
Rumlaborgsgatan 1
Huskvarna

Postadress:
Familjerätten
Box 1002
561 24 Huskvarna

För frågor i familjerättsliga ärenden
Telefon: 036-10 52 36

Telefontid:
måndag och tisdag kl. 13–16
fredag kl. 8–11

Under sommarveckorna 26–33 är telefontiden kl. 8–9.30 varje vardag.

Bokning av faderskap/föräldraskapsbekräftelse
Telefon: 036-10 53 79

Senast granskad/publicerad: