Bidrag för att anpassa bostaden för dig som har en funktions­nedsättning

Här får du information om bidrag vi ger till funktionsanpassning av permanentbostäder, för att du ska kunna ha ett fortsatt självständigt liv i din bostad.

Bidraget ska användas till åtgärder som regleras i lag (2018:222) om bostadsanpassning, BAB, vilket  möjliggör ett fortsatt självständigt liv i den egna bostaden.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget kan användas till nödvändiga, fasta åtgärder som till exempel anpassning i kök och badrum, breddning av dörrar, borttagning av trösklar, ramper, hissar och dörrautomatik.

Bidrag ges inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel byggnadstekniska brister eller normalt bostadsunderhåll.

Innan du söker bostadsanpassningsbidrag ska eventuellt andra hjälpmedel ha prövats.

Bidraget är inte inkomstprövat. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och din funktionsnedsättning. Ditt behov av åtgärden eller anpassningen ska vara bestående eller långvarigt. Du får inte bidrag vid tillfälliga funktionsnedsättningar, till exempel benbrott.

Vem kan få bidrag?

Bidrag ges till enskild person vare sig du äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. Om den funktionsnedsatta personen regelbundet eller periodvis vårdas i annan bostad än sin egen, kan även vårdarens bostad åtgärdas. Ska hyres- eller bostadsrättslägenhet anpassas krävs alltid fastighetsägarens medgivande. 

Ansökan och intyg

Du kan hämta blanketten för ansökan på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Ansökningsblanketten finns också som länk nedan.

Ansökan och intyg

Tillsammans med ansökan ska du också skicka in ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som beskriver nödvändigheten av åtgärd för bostadsanpassning.

Uppgifter om åtgärder

Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska du lämna uppgifter om vilka åtgärder du vill söka bidrag för. Du skriver detta direkt på ansöknings­blanketten. Det är viktigt att sökta åtgärder framgår på ansökan.

Medgivande från hyresvärd eller bostadsrättsförening

Det krävs ett skriftligt medgivande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening att sökta åtgärder får genomföras. Det ska framgå att du inte kommer att bli skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick. Saknas medgivande kan bidrag inte lämnas.

Fastighetsägaren kan ge sitt medgivande direkt på ansökningsblanketten eller i separat dokument.

Underskrift

Ansökan ska skrivas under av den som söker bidrag eller av legal företrädare. Om din ansökan är ofullständig skickas den tillbaka till dig för komplettering.

Så här skickar du din ansökan

Du skickar ansökan och intyg till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, Bostadsanpassning, 551 89 Jönköping.

Tycker du att det är svårt med ansökan kan arbetsterapeuten i ditt hemsjukvårdsteam eller boendestödsteam hjälpa dig. Du kan få kontakt med handläggare eller arbetsterapeut via kommunens Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Blankett: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 245.8 kB.

Beslut kan överklagas

Stadsbyggnadsnämnden utreder och beslutar om bidraget. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet skickas till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet:

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping.

Hur utförs bostadsanpassningen?

Det är alltid den person som har fått beslutet som ska beställa arbetet. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Du beställer åtgärden själv utifrån beslutet och bifogad offert från entreprenör, som skickas hem till dig.

Om du väljer en annan entreprenör för utförande av anpassningen i bostaden, ska du bifoga en kopia på den offerten eller anbudet när du söker bostadsanpassningsbidraget. Tänk på att det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellan dig och entreprenören.

Utbetalning till hantverkare

Efter godkänd åtgärd fyller du i fullmakten som entreprenören överlämnar efter slutfört arbete. Fullmakten medger att fakturan skickas in och betalas av kommunen. Du kan välja att själv betala fakturan och skicka en kopia på fakturan samt kontouppgifter till handläggaren för att utbetalning ska kunna göras till ditt konto.

Har du själv anlitat en hantverkare sker utbetalningen när arbetet är utfört och åtgärden är godkänd. Du betalar därefter entreprenören.

Andra hjälpmedel

För dig som har en funktionsnedsättning finns det många olika hjälpmedel som kan möjliggöra för ett självständigt liv i egen bostad. Ta kontakt med en arbetsterapeut hos kommunens hälso- och sjukvårdsteam för råd och hjälp. Du når dem via Kontaktcenter eller här på kommunens webbplats sökord Hälso- och sjukvårdsteam, kontaktuppgifter.

Vill du ha mer information? Kontakta oss!

Om du har frågor eller vill ha mer information kan du kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassning. Du kontaktar en handläggare genom att ringa Jönköpings kommuns Kontaktcenter :

telefon 036-10 50 00

Du kan hitta mer information om bostadsanpassning på Boverkets webbplats:

Information om bostadsanpassning, Boverket Länk till annan webbplats.

Återställningsbidrag - när din bostad ska återställas när anpassningen inte längre behövs

Vid återställning av anpassningar som utförts i din fastighet kan du som fastighetsägare söka återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (lag 2018:222)

Bidrag kan beviljas för att återställa åtgärder som har utförts i eller i anslutning till en hyresrätt, eller småhus som hyrs ut.

Återställning i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningar kan beviljas återställningsbidrag för återställning i anslutning till lägenheten, till exempel i trapphus eller entrén. Bidrag lämnas inte för att återställa anpassningar inne i bostadsrättslägenheten.

För att få bidrag ska anpassningen inte längre utnyttjas för sitt ändamål eller vara till nackdel för husets boende.

Ägare av småhus kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin egen villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen upphört.

Ansök om återställningsbidrag

Du ansöker om återbeställningsbidrag genom att fylla i en blankett som d ukan beställa via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00 eller e-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: