Lättläst, Ett samhälle för alla

Plan för funktionshinderspolitiken i
Jönköpings kommun år 2015-2018

Jönköpings kommun arbetar för mångfald.
Mångfald betyder bland annat att alla
människor ska vara välkomna i samhället.

Kommunens plan ”Ett samhälle för alla”
är en del av kommunens arbete för mångfald.

I planen finns text från FN:s regler om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Det finns också text om att alla ska ha rätt att
delta i samhället på samma villkor.

FN betyder Förenta Nationerna.
I FN arbetar 200 länder tillsammans för fred.

Viktiga ord i planen
Funktions-nedsättning

Funktionsnedsättning betyder att kroppen fungerar
på ett annat sätt.
En funktionsnedsättning kan vara att ha svårt
att gå eller att ha svårt att förstå.

Man kan födas med en sjukdom som ger en
funktionsnedsättning eller bli sjuk som vuxen
och få en funktionsnedsättning.

Många personer med funktionsnedsättning kan
vara delaktiga i samhället.
Att vara delaktig är att känna att man till exempel
får vara med och ta ansvar och bestämma.

Funktions-hinder

Funktionshinder betyder att det finns något
i miljön som är ett hinder för att en person med
funktionsnedsättning ska kunna vara delaktig.
Det kan till exempel vara att det inte går att
komma in i ett hus med rullstol.

Hinder kan finnas i vardagen, på arbetet och på fritiden
och gör att personer har svårt att klara sig själva.

Orden handikapp och handikappad används inte.

Diskriminering

I diskriminerings-lagen står att diskriminering
är förbjudet om det beror på funktionshinder.

Att diskriminera är att vara orättvis mot en person
och behandla personen sämre än andra.

En chef får till exempel inte diskriminera någon
som är anställd och en skola får inte diskriminera
någon elev.

De som planerar och bygger ett samhälle ska tänka på
att ta bort de hinder som finns så att alla kan delta.

Tillgänglighet

Alla ska kunna använda kommunens lokaler och miljöer.
Alla ska också kunna förstå information från kommunen.
Även personer med funktionsnedsättning.

Det betyder att det ska finnas teknik i lokaler som hjälp
till den som har svårt att höra.
Det ska också finnas tydliga skyltar som är tillgängliga
för den som har svårt att se.

Tillgänglig verksamhet beskriver allt som behövs för att
göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning
att vara delaktiga.
Alla områden i samhället ska arbeta med tillgänglighet.

En tillgänglig arbetsmarknad

I FN:s regler står att personer med funktionsnedsättning
har rätt till arbete på lika villkor som andra.
Det betyder att Sverige har ett ansvar för att det blir så.

Att ha ett arbete är viktigt för att kunna vara delaktig
i samhället.
Jönköpings kommun arbetar med att ta bort hinder
på arbetsplatser så att alla kan arbeta på bästa sätt.

En bra arbetsmiljö gör att fler personer med
funktionsnedsättning kan jobba på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren är viktig för att det ska vara en bra
arbetsplats för alla också vid fikabordet på rasterna.

Arbetsgivare är en person eller ett företag som
betalar människor för att de arbetar.

FN:s regler om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning

FN har regler för olika områden i samhället.
De kallas konventioner.
En konvention är regler som flera länder tillsammans
bestämmer att de ska följa

Det finns bland annat en konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Sverige sa ja till konventionen år 2007 och
den började gälla i januari år 2009.

Konventionen ska hjälpa till att få bort hinder
för personer med funktionsnedsättning
så att alla kan vara delaktiga och jämlika.

Det är en mänsklig rättighet att kunna delta
inom samhällets olika områden.
Sveriges kommuner måste göra så att alla som
bor i kommunen kan vara delaktiga.

FN:s regler om barnets rättigheter

FN har också en konvention om barnets rättigheter.
Där står till exempel att barn har rätt att gå i skolan
och att det är viktigt att alltid tänka på vad som
är bäst för barnet.

I lagen om stöd och stöd och service till vissa funktions-
hindrade står också om barnets bästa.
Lagen kan skrivas med tre bokstäver - LSS.
LSS ger särskilda rättigheter
till personer med funktionsnedsättningar.

Diskrimineringslagen

I Sverige finns en lag mot diskriminering.
I lagen står att det är förbjudet att diskriminera
en person på grund av till exempel ålder.

Det är också förbjudet att diskriminera för att
en person har en funktionsnedsättning.

Bristande tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning

Från 2015 står det skrivet i lagen om en ny typ av diskriminering.
Det nya förbudet att diskriminera gäller för nästan alla
områden i samhället där diskrimineringslagen gäller.

Bristande tillgänglighet betyder att en person
med funktionsnedsättning behandlas sämre än
personer utan funktionsnedsättning.

Syfte och mål

Jönköpings kommun har kommit överens om vad
som är viktigt i kommunens arbete.
Mycket är det samma som finns att läsa i FN:s
konvention om mänskliga rättigheter.

 • Jönköpings kommun tycker att det är viktigt med
  demokrati, jämställdhet och mångfald.
  Vi tycker att alla människor är lika mycket värda.
  Vi tycker inte om diskriminering och förtryck.

 • Jönköpings kommun ska vara en plats där alla
  kan trivas och känna sig välkomna.

 • Respekt för alla människor är också viktigt och
  att alla är fria och får bestämma över sina egna liv.

Kommunens arbete med hur vi ska bete oss mot varandra
kan kallas att arbeta med värdegrundsfrågor.
Arbetet ska mest handla om förbuden mot
diskriminering som finns i diskrimineringslagen.

Kommunens plan för funktionshinderspolitiken
ska ge möjligheter för ett mer självständigt liv och
ett bättre liv för personer med funktionsnedsättning.

Anpassningar i samhället som tar bort funktionshinder
är bra för alla kommuninvånare,
till exempel att det finns ramper för rullstolar som
barnvagnar också kan använda.

”Ett samhälle för alla” visar hur kommunens politiker
och medarbetare ska tänka om funktionshinder och vad
de ska göra för att få bort hindren.

Samarbete

Myndigheter, kommunen och samhället måste samarbeta
för att få en samhälls-service som fungerar.
Jönköpings kommun och organisationer för personer med
funktionsnedsättning måste fortsätta att diskutera
för att det ska bli bra för alla.

Ansvar och uppföljning

Kommunfullmäktige är de politiker som bestämmer
i en kommun.
Kommunfullmäktige har ansvar för att kontrollera att kommunens plan för funktionshinderspolitiken blir som
de har tänkt och planerat.

De ska också göra en uppföljning av planen.
Det betyder att kommunfullmäktige studerar vad
som har varit bra i planen och vad som inte har varit bra.
Efter det kanske planen för funktionshinderspolitiken
behöver ändras något.

I kommunen finns också nämnder som har olika ansvar.
Alla nämnder har ansvar för att Jönköping ska bli
ett samhälle för alla.
För det behövs kunskap, förståelse och vilja.

Kunskap

Personer som arbetar i kommunen måste ha
kunskap och veta hur man arbetar mot fördomar
och mot diskriminering.

Förståelse

De som förstår vet att det kan finnas hinder
i miljön som gör att en person med funktionsnedsättning inte kan vara delaktig.
Men det är inte personen som är ett hinder.
De hinder som finns i samhället ska bort.

Vilja

I ett samhälle för alla ska människor vilja
möta personer med funktionsnedsättning
på samma sätt som de möter personer
utan funktionsnedsättning.

Varje nämnd ska skriva en plan och berätta
vad de ska göra.
De ska diskutera med personer i funktionshinder-
rörelsen när de gör planen,
till exempel med Sveriges Dövas Riksförbund och
Synskadades Riksförbund.

Samordnare

En person ska vara samordnare och ha
ansvar för att det blir en uppföljning
varje år av kommunens plan
för funktionshinderspolitiken.

Uppföljning är att studera vad som har
varit bra och vad som inte har varit bra.

Samordnaren ska också hjälpa kommunen
så att funktionshinderrörelsen och
personer med funktionsnedsättning kan vara med och säga vad de tycker
när kommunen ska bestämma om saker inom
funktionshinders-området.

Områden

Kommunens plan har sju områden.
Alla är viktiga för att kommunens invånare
ska kunna vara delaktiga och för att Jönköping ska vara en kommun som är tillgänglig för alla.

I texterna nedanför står några exempel på
kommunens mål.
Det står också exempel på vad kommunen
ska göra i framtiden inom varje område.

1. Demokrati – inflytande och delaktighet

Alla i samhället är lika mycket värda.
Alla ska ha samma möjligheter att vara med och bestämma och att välja själva.
Alla ska behandlas med samma respekt.

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället
på lika villkor.
Därför måste det finnas information om
samhället som alla kan läsa och förstå.
Information kan också i finnas i punktskrift.

Kommunens mål

 • Alla människor ska känna trygghet, omsorg,
  delaktighet och gemenskap.

 • Det är viktigt att ha möjlighet att
  kunna påverka sitt liv.

 • Mångfald är viktigt och respekt för vad
  människor behöver är också viktigt.

 • Alla människor har lika rättigheter och
  samma skyldigheter.

 • Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen
  och att snabbt få svar på frågor.

 • Kommunens hemsida jonkoping.se ska
  finnas på olika språk och vara tillgänglig
  för personer med funktionsnedsättningar.

Att göra år 2016, 2017 och 2018

Personer som har hemsjukvård ska känna
att de kan påverka sin egen vård i hemmet.
Äldrenämnden ansvarar.

LSS är en lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Beslut om LSS ska bli lättare att förstå.
Socialnämnden ansvarar.

Kommunen ska kontrollera vilka hjälp-medel
som finns för personer som har svårt att höra.
De ska speciellt kontrollera hjälpmedlen i
kommunens boenden för äldre.
Tekniska nämnden ansvarar.

Viktig samhällsinformation ska bli mer tillgänglig.
Fler människor ska kunna läsa och förstå eller
höra och förstå samhällsinformation.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen ansvarar.

2. Attityder och bemötande

Attityder och bemötande är att alla
ska bli respekterade för de personer de är.
Alla ska känna att kommunen bemöter alla
lika utan att diskriminera någon.

Kommunens mål

 • De som arbetar i Jönköpings kommun har
  kommit överens om att det som är viktigt och
  riktigt ska märkas i allt arbete i kommunen.

 • Om någon i kommunen behöver mer kunskap om
  lagen mot diskriminering, så ska personen få det.

 • Det är bra om kommunen informerar de som
  bor i kommunen vilken service som finns.

Att göra år 2016, 2017 och 2018

De som arbetar i kommunen ska få mer kunskap
om funktionsnedsättningar, om funktionshinder och
om hur Jönköping kan bli en mer tillgänglig kommun.
Alla nämnder ansvarar.

3. Kunskap och forskning

Kunskap är viktigt för att förstå vad som gör att
det finns funktionshinder och vad kommunen kan
göra för att ta bort de hinder som finns.

Att forska är att studera något mycket noga.
Det finns bara lite forskning om jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning.

Kommunens mål

Det är bra att medarbetare läser den forskning
som finns för att hjälpa till att utveckla kommunen.

 • Kommunens chefer ska få möjligheter att lära sig mer,
  till exempel om arbetsmiljö.

 • Välfärdstjänsterna i Jönköpings kommun ska vara bra
  och finnas när människor behöver dem.
  Hemtjänst är ett exempel på välfärdstjänst.

 • Skola och socialtjänst behöver bli ännu bättre
  på att stödja föräldrar som behöver hjälp.

Att göra år 2016, 2017 och 2018

För att göra det möjligt för fler att leva ett
självständigt liv ska kommunen arbeta med att
förbättra en del teknik.
Ett exempel är lås som inte behöver nycklar.
Socialnämnden ansvarar.

4. Utbildning och skola

Jönköpings kommuns förskolor och skolor ska ge
kommunens barn utbildning.
Både förskolan och skolan arbetar med att utveckla
arbetet så att det ska passa alla barn och elever.

För att hjälpa förskolan och skolan finns en
Barn- och elevhälsoenhet på utbildnings-förvaltningen. Där finns psykologer och andra som till exempel arbetar
med barn och elever som har funktionsnedsättningar.

Alla barn och elever har rätt till utbildning, rätt till
delaktighet och rätt till tillgänglighet.
Alla barn och elever i Jönköpings kommun som
behöver stöd i förskolan eller i skolan ska få det.

Förskolechef och rektor har ansvar för att
barnet eller eleven får det stöd som behövs.

Kommunens mål

 • Alla barn som behöver särskilt stöd ska få det.
  Det gäller barn i hela Jönköpings kommun.

 • Särskolan ska bli ännu bättre och vara en del av
  den andra skolans verksamhet där det är möjligt.

 • Vi ska fortsätta med Barn- och ungdomshälsan.
  Det är en mottagning för barn och unga från 6 år
  till 18 år och som inte mår bra.

Att göra år 2016, 2017 och 2018

Personal i förskola och skola som behöver mer
kunskap om tillgänglighet ska få det.
Barn- och Utbildningsnämnden ansvarar.

Elever som behöver mer kunskap om
funktionsnedsättningar ska få mer kunskap.
Barn- och Utbildningsnämnden ansvarar.

5. Arbete och sysselsättning

Att ha ett arbete är viktigt för att få pengar
och för att vara en del av samhället.
Ett arbete är också viktigt för att träffa andra
människor och för att ha något att göra.

Att vara arbetslös är ett problem både för
personen som inte har ett arbete och ett
problem för samhället.

Kommunen och staten har ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter
att få arbete som personer utan funktionsnedsättning.

Kommunens arbetsmarknads-avdelning (AMA) hjälper
personer med funktionsnedsättning att få arbete.
Det kan vara genom kontakt med arbetsplatser.

Kommunens olika avdelningar samarbetar också för
att ge arbete till personer med funktionsnedsättning
som passar för vad personen kan göra.

De personer med funktionsnedsättning som har mycket
svårt att få arbete kan få daglig verksamhet för att ha
något bra att göra på dagarna.

Kommunens mål

 • Kommunen ska vara en bra arbetsgivare.

 • Våra ledare ska uppmuntra delaktighet och mångfald.

 • Att personer med funktionsnedsättning får arbete.

 • Det ska vara bra dagliga verksamheter för personer
  med funktionsnedsättning och fler ska få möjlighet att
  byta mellan olika arbeten i livet.
 • Kommunen ska arbeta med att hjälpa människor
  som inte har ett jobb så att de får arbete och lön.

 • Kommunen ska vara stöd för de som vill starta
  sociala företag.
  Sociala företag är företag som vill göra bra saker för samhället, till exempel ge jobb till personer som annars har svårt att få arbete. 

Att göra år 2016, 2017 och 2018

Fortsätta att hitta arbetsuppgifter i kommunen
för personer med funktionsnedsättning som har
mycket svårt att hitta arbete.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar
i samarbete med alla nämnder.

Studera vad som har varit bra tidigare och vad som
gör att personer med funktionsnedsättning får arbete.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar.

Studera möjligheten att starta fler sociala företag för
att ge arbete åt personer med funktionsnedsättning.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
socialnämnden och Kommunstyrelsen ansvarar.

Arbetsgivaren ska få mer kunskaper om tillgänglighet,
om funktionshinder och om funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsen ansvarar.

Vi ska ge 50 personer med funktionsnedsättning
jobb i kommunen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar
i samarbete med alla nämnder.

6 Kultur, fritid och föreningar

Det är viktigt för alla människor att ha en bra fritid.
Personer med funktionsnedsättning ska ha samma
möjligheter att göra olika saker på fritiden,
som personer utan funktionsnedsättning.

Det ska vara lätt att få information om vad som
finns att göra i kommunen på fritiden.
En bra fritid gör att man träffar andra människor och
ofta också att man rör på kroppen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en person som är
samordnare för personer med funktionsnedsättning.
Personen ska arbeta för att alla kan få en bra fritid.

Kultur och fritidsförvaltningen har börjat med ett
kort som heter Pluspolarkortet.
Kortet gör att den som inte kan gå ensam på till exempel
fotbollsmatch eller konsert får ta med sig en person
gratis som stöd och sällskap.
Det kan vara en kompis, ett syskon eller en förälder.

För ungdomar med funktionsnedsättning finns en fritidsgård.
Den heter Strågagården och finns på Gräshagen.

”Try it FUNKA” är en dag för att prova olika saker.
Ett exempel är att biblioteken visar olika typer av
tekniska hjälpmedel som passar bra för personer
med funktionsnedsättning.

Kultur- och fritidsförvaltningen ordnar också träffar.
Ibland är träffarna tillgängliga för de flesta och ibland
passar träffarna bra för de med funktionsnedsättning.
Föreningar som tar emot personer med funktions-
nedsättning får ett extra stöd från kommunen.

Kommunens mål

 • Kultur är viktigt, som till exempel konst och musik.
  Kultur kan hjälpa människor att må bättre.

 • Idrott är viktigt, som till exempel fotboll och ridning.
  Idrott kan göra att människor får bättre hälsa.

 • Vi vill stödja föreningar där barn får prova olika idrotter.

 • Vi vill prova att ha fritidsgårdar öppna på nya tider och
  få nya grupper av ungdomar att besöka dem.

Att göra år 2016, 2017 och 2018

Informera om Pluspolarekortet i samarbete med Länstrafiken
och att kortet ska gälla för fler saker.
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar.

Få fler personer med funktionsnedsättning att börja rida.
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar.

Webbplatser på internet ska bli bättre på att informera
personer med funktionsnedsättning om vad som finns
att göra på fritiden.
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar.

Biblioteken skall arbeta för att bli mer tillgängliga
för personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar.

Kontrollera att kommunens simhallar och bad är
tillgängliga för alla.
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar.

7 Miljö och boende

Kommunen har ansvar för att planera miljön
och nya bostäder så att samhället blir tillgängligt
för alla människor.

Det finns lagar om att ta bort de hinder som finns
för att få ett helt tillgängligt samhälle.

För att göra miljön i kommunen ännu mer tillgänglig
finns ett Stadsmiljöprogram.
Programmet ger bland annat förslag på hur man kan bygga ute-serveringar och informera med skyltar.

Det är mycket viktigt att miljön är tillgänglig och att
tänka på krav från personer med funktionsnedsättning
för att det ska vara en bra miljö för alla.

Personer med funktionsnedsättning ska försöka att
själva hitta en bostad.
Men en del kan behöva stöd och service enligt LSS.

I socialtjänst-lagen står att socialtjänsten har ansvar
för att vara med i planeringen av samhället.
Socialförvaltningen, stadsbyggnads-kontoret och
tekniska kontoret samarbetar för att planera bostäder för
äldre människor och för personer med funktionsnedsättning.

Kommunens mål

 • Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det går,
  ha samma möjligheter att leva ett självständigt liv,
  som personer utan funktionsnedsättning.

 • Kommunen köper många varor och tjänster.
  Det ska finnas regler för vad som är viktigt att tänka på
  när kommunen är kund

Att göra år 2016, 2017 och 2018

Fortsätta arbeta med tillgänglighet i miljön.
Det är viktigt att busshållplatser, vårdcentraler och
andra platser är tillgängliga för alla.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar.

Fortsätta informera om hur enkla hinder kan tas bort
i privata hus och byggnader.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar.

Börja med ett tillgänglighets-pris för att få fler att
tänka på tillgänglighet i kommunen.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar.

Undersöka olika sätt att betala för parkering.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar.

Senast granskad/publicerad: