TYP AV PROJEKT

Park- och stadsmiljöer

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Brånebacken, Tändsticksområdet

Här finns information om arbetet med Brånebacken, Tändsticksområdet, en ny torgyta för en mer levande stadskärna och länk till Tändsticksområdet.

Illustration sett från markplan över torgyta, hotell och kvarteret Hoven.

I november 2021 inleddes arbetet på Brånebacken, Tändsticksområdet. Även gatorna Västra Storgatan och Järnvägsgatan kommer att påverkas.

Projektet är ett förverkligande och genomförande av intentionerna i detaljplanen för ”Väster 1:16 m. fl.”, där vi bland annat ersätter tidigare parkeringsyta med underjordiskt garage och torgyta intill det nya höghushotell Gradienten. På detta sätt skapar vi en attraktiv och levande stadskärna med naturlig länk in mot Tändsticksområdet.

Vad är det som ska göras?

  • Utbyggnad av ny torgyta intill höghushotellet. Trappor, planteringsytor, markuppvärmd yta/ledstråk, murar och murbeklädnad med mera.
  • Ombyggnad av Brånebacken med utformning i stil med den angränsande torgytan.
  • Ombyggnad av Västra Storgatan från korsningen mot Brånebacken och västerut till Klostergatan, inklusive smågatsten och markplattor.
  • Ombyggnation av Järnvägsgatan utmed höghushotellet med justerat läge för passage, trafikljus med mera.

Tidplan och etapper

November 2021: Markarbeten inne på Tändsticksområdet påbörjas mellan hus A och G och österut mot/inkl. Brånebacken.

Februari 2022: Vi börjar arbeta med ytorna direkt angränsande med höghushotellet och österut mot/inkl. Brånebacken.

Maj 2022: Arbeten med gångstråk mellan höghushotellet och Järnvägsgatan inleds.

Juni 2022: Arbeten med Västra Storgatan påbörjas och beräknas vara klart i mitten av augusti.

Juli 2022: Gångstråk mellan höghushotellet och befintlig gångbro över Järnvägsgatan börjar byggas.

Augusti 2022: Arbeten med Järnvägsgatan utförs, arbetet pågår nattetid och beräknas var aklart i september.

Projektet beräknas vara klart i oktober 2022.

På vilket sätt kommer arbetet påverka omgivningen?

  • När arbeten pågår kommer transporter och leveranser av material skötas delvis via södra entrén till Tändsticksområdet och vidare in mellan hus A och B mot framtida torgyta.
  • Vid ombyggnad av Västra Storgatan kommer trafiken tillfällig begränsas till ett körfält och övriga trafikanter hänvisas till utpekade stråk.
  • När Järnvägsgatan byggs om kommer trafiken nattetid vara mycket begränsad och sannolikt med omledning förbi arbetsområdet via andra gator.

Information uppdateras här löpande.

Hotell Gradienten, nybyggnation

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit