TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Huskvarnavägen, nya vatten- och avloppsledningar

Här finns information om arbetet med att lägga ny dagvattenledning samt byte av spill- och vattenledningar i gatan på Huskvarnavägen.

Två personer i schaktgrop placerar in rör.

Vad är det som ska göras?

Vi byter vatten, dagvatten, spillvatten, brandposter och ventiler i markerat område på kartan. Nya dagvatten intag kommer att göras för att minimera översvämningsrisk i framtiden.

Arbetet börjar i korsningen Tegelbruksgatan och Östra Storgatan. Mellangatan kommer också påverkas av arbetet. Vi fortsätter sedan öster mot Huskvarnavägen.

Hur påverkar det dig?

I samband med arbetet kommer vi att stänga av Huskvarnavägen för trafik och buss. Övrig trafik leds om via Saturnusplan, Starrgatan och Kilallén. Trafik kommer att släppas på igen när vi är färdiga vid Saturnusplan. Under den här perioden går det fortfarande bra att använda närliggande busshållplatser.

Varför gör vi detta?

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen, byte av sämre avloppsledningar, separera dagvatten från spillvattnet.

Förnyelsearbetet av VA-nätet är en del i ett stort projekt för att förbättra och utöka vattenförsörjningen och samtidigt öka säkerheten mot driftstörningar i Jönköpings kommun. Sist men inte minst är det en viktig del i kommunens miljöuppdrag.

Tidplan

Arbetet pågår från augusti 2022 och fram till årskiftet.

FAKTA OM PROJEKTET

Tidplan

Augusti 2022 - januari 23.