TYP AV PROJEKT

Kultur och fritid

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Nya Rosenlundsbadet

Här finns information om nya Rosenlundsbadet och efter hand mer information om byggprojektet.

råd och hjälp för unga och gamla

Kommunfullmäktige har beslutat att nuvarande Rosenlundsbadet ska ersättas med en ny sim- och badanläggning på Rosenlund.

Vanliga frågor och svar om nya Rosenlundsbadet

Pågående och planerade aktiviteter

(uppdaterad 2022-04-21)

 • Upphandling av arkitekt pågår. Upphandlingen har överklagats och ska prövas under våren 2022.
 • Arbete med ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av nya sim- och badanläggningen pågår. Arbetet har försenats lite på grund av att arkitektupphandlingen överklagats. Den beräknas komma ut på samråd under hösten 2022.
 • Förberedande utredningar inför kommande projektering pågår. Bland annat erfarenhetsutbyte med andra kommuner som byggt badhus.
 • Utomhusbassänger med mera håller öppet under den kommande säsongen, sommaren 2022.
 • De gamla minigolfbanorna vid äventyrsgolfen kommer att demonteras/rivas under våren/försommaren 2022.
 • Samråd i stadsbyggnadsnämnden kring detaljplanen planeras till augusti 2022.
 • Markproduktion planeras till våren 2023 och byggproduktion efter sommaren 2023
 • Invigning av nytt badhus planeras till sommaren 2026
 • Rivning av befintligt badhus sker hösten 2026
 • Färdigställande av parkytor på fastigheten våren 2027

Dialoger kring nya Rosenlundsbadet

Hösten 2021 förde vi dialoger med civilsamhället kring det nya Rosenlundsbadets utformning för att få med alla behov tidigt i processen.

Kontaktade föreningar: Jönköpings kanotklubb, TRIFIT, John Bauer triathlon, IKHP, Jönköpings dykarklubb och Jönköpings simsällskap.

De som idag hyr bassängtid har följande verksamhet: triathlon, sportdykning, undervatten-rugby, mermaid-simning, konstsim, parasport, livräddning, simhopp, masters och simning.

Förutom föreningar har Funktionsrätt, Habiliteringen, skola, personal på Rosenlundsbadet men också stamgäster och motionärer fått information och möjlighet att tycka till.

Frågor vi ställde:

 • Vilken inriktning har erverksamhet på Rosenlundsbadet (träning, tävling, ålder på deltagarna mm)
 • Vad är nödvändigt för er i ett nytt bad sett ur anläggningens utformning?
 • Vad är viktigast och prioriterat för er i anläggningens utformning?
 • Finns det övriga önskemål i anläggningen som skulle underlätta för er verksamhet = önskat läge både gällande träning och tävling? (om flera saker försök rangordna)
 • Ange även om du har förslag på bra och smarta verksamhetslösningar i det nya badet:
 • Hur väl fungerar idrottsytor och biytor för er verksamhet? Vad behöver anpassas? (Ex är de utrustade och moderna, finns rätt redskap och utrustning).
 • Hur fungerar samverkan med andra föreningar/allmänhet/aktörer som delar idrottsytor med er?
 • Företräder du en förening som vill föra dialog kring det nya Rosenlundsbadet kontakta kultur- och fritidförvaltningen via denna länk.

Projektledningen ska tre gånger per år rapportera till ledningsutskottet (kommunalråden) hur arbetet går och hur budgeten följs.

Fakta om nya Rosenlundsbadet

I nya sim- och badanläggning ingår följande:

 • 50-metersbassäng med bredd för 10 banor (8 banor idag).
 • En motionsbassäng med måtten 25 x 25 m tillkommer. Motionsbas­sängen är i första hand avsedd för motionssim, vattengympa och simundervisning.
 • Hoppbassängen byggs ut och får hopptorn på två motsatta sidor. Det innebär att hoppanläggningen kan användas av föreningsverksamhet och allmänhet samtidigt.
 • Antalet simundervisningsbassänger (15 x 15 m) utökas från en till tre. En bassäng utrustas för rehabilitering/habilitering.
 • Familjebad där målgruppen främst utgör familjer med barn upp till 8 år.
 • Gym på cirka 500 kvadratmeter vilket utrustas med maskiner och fria vik­ter samt lokaler för gruppass.
 • Två möteslokaler. En för större möten med 50 platser och en för mindre möten med 10 platser.
 • Föreningslokaler i anslutning till hopp- och 50-metersbassäng.
 • Café och serveringsytor för besökande till anläggningen.
 • Omklädningsrummen ska rymma totalt drygt 1 000 skåp/platser.

Kostnaden för att bygga en ny sim- och badanläggning enligt förslaget beräknas bli ca 884 miljoner kronor.

Byggstart beräknas kunna ske 2023 och badhuset planeras då vara klart någon gång under 2026.

Bakgrund till beslutet om ett nytt Rosenlundsbad

Kommunfullmäktige beslutade 2 september 2021 i enlighet med kommunstyrelsens förslag att kommunen ska bygga en ny sim- och badanläggning på Rosenlund intill nuvarande Rosenlundsbadet.

Kommunen har tagit hjälp av flera konsulter som tittat på olika alternativ utifrån de förutsättningar och behov som finns. Huvudalternativen som togs fram är renovering av befintlig anläggning alternativt en nybyggnation av ett nytt badhus intill det befintliga.

Uppdraget om att ta fram ett underlag som belyser konsekvenserna för ombyggnad respektive nybyggnad av Rosenlundsbadet fattades av kommunfullmäktige i oktober 2019. Till grund för de olika alternativ som utarbetats ligger ett förslag till lokalprogram som tagits fram av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har i förslaget till lokalprogram prioriterat olika funktioner i ett framtida badhus utifrån en behovsbedömning som sträcker sig 20-30 år framåt i tiden.

Programmet medför bland annat att det mer upplevelsebaserade äventyrsbadet avvecklas. Ett familjebad föreslås dock finnas i badanläggningen. Funktioner som prioriteras i det nya badet är i första hand anläggningar som används för föreningsliv, simundervisning, motion och friskvård. Att säkerställa en framtida god arbetsmiljö för badhusets personal framhålls också som viktigt.

I utredningsarbetet har det varit viktigt att visa på alternativ som minskar den totala investeringsutgiften samt påverkan på befintlig badverksamhet under byggtiden.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit