search
Sök
menu
Meny
Sök

Stadsbyggnads­­priset

Stadsbyggnadsprisets symbol mot blå botten.

Stadsbyggnadspriset har delats ut årligen sedan 1994. Priset är till för att främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun.

Du kan lämna in förslag varje år för att vara med och påverka Stadsbyggnadspriset. Du kan lämna förslag i tre klasser. För samtliga gäller att de ska vara färdigställda under samma år.

  • God byggnadsvård - varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö.
  • God arkitektur - ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang.
  • God livsmiljö - byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet.

Årets vinnare och juryns motiveringar

Vinnare av Stadsbyggnadspriset 2021 och klassen God livsmiljö

Munksjökajen

Byggaktör: Södra Munksjön Utvecklings AB och Stadsbyggnadskontoret
Arkitekt: 02Landskap och Sydväst arkitektur och landskap

Juryns motivering

Munksjökajen, en mycket väl gestaltad promenad med eleganta detaljer, kontrasterar,
kompletterar och lyfter den brokiga fabriksmiljön till en unik ny helhet. Ett pärlband av fint utformade platser och funktioner leder oss framåt längs med kajen. Material med industri­anknytning skapar det robusta uttrycket. Medvetna gestaltningsgrepp återkommer
och bejakar den stora skalan.

Munksjöpromenaden länkar ihop flera stadsdelar och gör sjökanten tillgänglig för alla. Med den
nya kajen får Stadsbyggnadsvision 2.0 äntligen sin sammanbindande länk.
Munksjökajens karaktärsfulla utformning bygger vidare på Jönköpings DNA som fabriksstad.

Vinnare i klassen god arkitektur

Hulukvarnsgatan, Dunkehalla

Byggaktör: Åsafors Snickeri AB
Arkitekt: Skisskammaren Söderström & Olofsson

Juryns motivering

Kulturmiljön i Dunkehallaravinen har förstärkts med ett omsorgsfullt gestaltat nytt flerbostadshus. Volymen är skickligt inpassad i landskapet och runt denna skapas nya rum mot de gamla byggnaderna och mot naturen.

Ett tydligt och enkelt formspråk, väl utformade detaljer och stora spröjsade fabriksfönster ger byggnaden en egen och stark karaktär men helt i samklang med sin omgivning. Byggnaden är så självklar att man får känslan av att den alltid stått på platsen.

Vinnare i klassen god byggnadsvård

Kroatorpet, Huskvarna

Byggaktör: Huskvarna Hembygdsförening
Arkitekt: Tengbom

Juryns motivering

I ombyggnaden av Kroatorpet används en djärv renoveringsfilosofi där greppet är ett
nytt samtida tillägg med fint avvägda proportioner och väl utformade detaljer med stor
respekt för de äldre torpens typologi.

Man har, med motorvägen som granne, utvecklat ett besöksmål för många gäster genom att
innovativt skapa invändiga och utvändiga rum med bra ljudmiljö och vidsträckt utsikt över
Vättern.

Hedersomnämnande

Jordbruksverket & Skogsstyrelsen, Skeppsbron

Byggaktör: Skanska
Arkitekt: Tengbom

Juryns motivering

Statliga verkens kontorsbyggnader blir i denna stadsmässiga trappande volym hörnstenen och
livgivaren till Jönköpings utvidgade innerstad. Fasaden tolkar med sin upprepande modul, sina veck och skuggspel förebilder från äldre stadsmässiga 1800-talsfasader. Insidan är lätt­orienterad och överraskar med stora ljusa gemensamma ytor med sjökontakt. Interiörens fint formade landskap inspirerar med jord, skog och fantastiska utblickar.

Med en modig och framåtblickande flytt bidrar de statliga verken till utvecklingen av det nya
Jönköping.

Nominerade till Stadsbyggnadspriset 2021

Tio projekt som är färdigställda under 2021 är slutnominerade i de tre katagorierna. Bland kategorivinnarna utses sedan projektet som får plaketten och vinner Stadsbyggnadspriset 2021. Beslut om vinnarna tas av Stadsbyggnadsnämnden och priset delas ut i mitten av januari.

Nominerade i God arkitektur

Ritaren 2, Skänkeberg - nybyggnad av flerbostadshus i villaområde

Flerfamiljshus i grått med balkonger och detaljer i trä.

Huvudentreprenör: BlueWall
Arkitekt: Tengbom

Ett nätt flerfamiljshus med nio lägenheter inpassas skickligt i landskapet i detta småskaliga villaområde. Projektet har fina planlösningar, mycket välstuderade detaljer i trä, stål och fibercement som ger detta bostadshus kvalitéer utöver det vanliga.

Jordbruksverket & Skogsstyrelsen, Skeppsbron - nybyggnad av kontorshus

Stor kontorsbyggnad med stora fönsterpartier intill Munksjön.

Huvudentreprenör: Skanska
Arkitekt: Tengbom

Statliga verkens kontorsbyggnader blir i denna stadsmässiga trappande volym hörnstenen och livgivaren till Jönköpings utvidgade innerstad. Fasaden tolkar med sina veck och skuggspel förebilder från 1800-talsfasader. Interiörens fint formade landskap inspirerar med jord, skog och fantastiska utblickar.

Hulukvarnsgatan, Dunkehalla - nybyggnad flerbostadshus i kulturmiljö

Två mindre röda flerbostadshus i äldre och traditionell småstadsstil.

Ägare: Hospitalkvarn AB
Arkitekt/Entreprenör: Skisskammaren Söderström & Olofsson / Åsafors snickeri 

Kulturmiljön i ravinen har förstärkts med ett nytt flerbostadshus. Volymen skapar nya rum mot det gamla och är skickligt inpassad i landskapet. Ett tydligt och enkelt formspråk, väl utformade detaljer och stora spröjsade fabriksfönster ger byggnaden en egen och stark karaktär men helt i samklang med sin omgivning.

Nominerade i God byggnadsvård

Göta Hovrätt - fasadrestaurering av 1600-talsklenod

Göts Hovrätt. Med stenfasad och stor trappa.

Ägare: Statens fastighetsverk
Inblandade: Jönköpings läns museum, Tengbom
AB Stenkonservering Väst

En varsam fasadrestaurering som utförts med all den precision och expertis som en byggnad från 1600-talets mitt kräver.

HSB Kronan, Kungsgatan - fasadrenovering av 1950-talshus

Stort flerbostadshus i grått och blått.

Ägare: HSB BRF Kronan 8-9
Arkitekt: P-O Bonnevier arkitektkontor

En god representant för 1950-talets stadsbyggnadsideal har genomgått en fasadrenovering med rätt kulörer i två teman som varieras och lyfter fram de olika fasaderna i kvarteret. Detta tydliggör också byggnadernas ursprungliga kvalitéer.

Kroatorpet, Huskvarna - tillbyggnad av hembygdsgård & restaurang

Kroatorpets utbyggnad med röd träfasad och stora glaspartier mot Vättern.

Ägare:Huskvarna Hembygdsförening
Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: Pålssons Bygg

Ett modernt tillägg med fina detaljer som med stor respekt för torpens typologi lyckats utveckla ett besöksmål och skapa en plats med bra ljudmiljö för många gäster i denna unika kulturmiljö, väl synlig från motorvägen och med vidsträckt utsikt över Vättern.

Ångbåten 2, Gränna - ombyggnad av kontor till bostad

Vit långsmal träbyggnad i två plan med stor balkong.

Ägare: Familjen Bellhammar Boldt
Konsult: Fredrik Hyltse rit- & byggkonsult

En pusselbit av det som utgör Grännas DNA har omhändertagits och fått förlängt liv med en ny verandabalkong mot gården och en stor invändig ombyggnad från kontor till bostad med fin känsla för detaljer.

Nominerad i God livsmiljö

Vättergatan, Huskvarna - stadsboulevard, plats- och markarbete

Vättergatan med gång- och cykelstråk, belysning och bilväg. Snyggt stensatt i korsning.

Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Konsult och entreprenör: WSP / Markmiljö

Från en trafikled till en stadsgata som bygger vidare på Huskvarnas trädgårdsstad. Här omgestaltas gaturummet så det skapar en grön enklare ”stadsboulevard” där bilar, cyklar och gångtrafikanter får jämbördig plats, allt gestaltat med en detaljrik utformning.

Munksjöpromenaden - kaj- & parkstråk för gång och cykel

Munksjökajen med gång- och cykelstråk utmed Munksjön. Växtbädd i förgrunden.

Beställare: Södra Munkön utvecklings AB och Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Konsult och entreprenör: 02 Landskap / Sydväst arkitektur och landskap / Kanonaden

Denna mycket väl gestaltade strandpromenad med exklusiva detaljer, kontrasterar, kompletterar och lyfter den robusta fabriksmiljön till en unik helhet. Den länkar ihop flera stadsdelar och gör sjökanten tillgänglig. Stadsbyggnadsvision 2.0 får äntligen sin sammanbindande länk

Råslätt entréplats & resecentrum - anläggande av resecentrum

Råslätt resecentrum i kvällsljus med bland annat busshållplatser och väderskydd.

Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Konsult och entreprenör: WSP / NCC

Från monofunktionell parkeringsplats till mångfunktionell entréplats till stadsdelen med tydliga axlar för gående och en rumsbildande vårdcentral. Råslätt får ett nytt välkomnande resecentrum för södra Jönköping då bussarna nu flyttas upp från källarplanet.