search
Sök
menu
Meny

Synpunkter om cykling och cykelprogrammet

två cyklister

Separering, problem i korsningspunkter med biltrafik och bra beläggning är de ämnen som nämns mest när Jönköpingsborna får tycka till om cykling och cykelvägar.

För att samla in information, önskemål och synpunkter som berör cykling fick invånarna i Jönköpings kommun under hösten 2016 möjlighet att tycka till om förslaget till cykelprogram.

Målet var att så många invånare som möjligt – oberoende av bakgrund, kön, inkomst eller ålder – skulle ges tillfälle att ge sina synpunkter.  Även politiker och förvaltningar i kommunen och andra intressenter, t.ex. organisationer och föreningar fick chansen att tycka till.

Synpunkter kunde lämnas via kommunens webbplats eller på något av de fem så kallade samrådsmöten som hölls.

Samrådsmötena genomfördes genom oannonserade besök på platser med olika typer av invånare. Mötena hölls på Jönköping University, Rosenlundsskolans högstadium, Stadsbiblioteket Jönköping, Vissmålens ridklubb och på Öxnehaga bibliotek, i samband med ett språkcafé för nyanlända.

Både samrådsmötena och samråd via andra kanaler gav två olika möjligheter att ge synpunkter. Dels kunde man lämna traditionella yttranden på själva cykelprogrammet och dess innehåll, dels kunde man svara på en enkät med fyra öppna frågor.

  • Vad tycker du är viktigt för att det ska kännas tryggt och säkert att cykla?
  • Vad tycker du är viktigt för att du ska kunna cykla till dina målpunkter snabbt och lätt?
  • Vad är viktigt för dig när det gäller standarden på cykelvägarna?
  • Vad skulle få dig att cykla mer?

Ett ambitiöst cykelprogram

De flesta av svaren och synpunkterna handlar om utformning samt drift och underhåll. Separering av cykel från gående och bilister är det ämne som nämns allra mest, sedan kommer vikten av bra beläggning följt av problem i korsningar med biltrafiken. Även bredder för cyklisterna, snöröjning, bättre skyltning, målning, felande länkar samt bra belysning är ämnen som tas upp av många. 

Konkreta förslag gäller t.ex. nya cykelbanor eller förbättringar på namngivna sträckor och platser i kommunen,. Dessa förslag noterades och kommer att ingå i kommunens interna arbete med cykling.

Många tyckte att cykelprogrammet är genomtänkt och ambitiöst.

Cykelprogrammet tar upp samtliga av de mest frekventa ämnena som tagits upp i svaren och synpunkterna från allmänheten. De flesta ämnen som har nämnts överhuvudtaget av allmänheten har behandlats i cykelprogrammet, vilket tyder på att det täcker in de områden som är av vikt för cykling i Jönköpings kommun.