search
Sök
menu
Meny

Åtgärdsområden inom hållbart resande

Arbetet med hållbart resande i Jönköpings kommun är fokuserat på åtta olika åtgärdsområden och handlar i första hand om olika typer av påverkansarbete.

Buss i Huskvarna

Förankringsarbete i kommunen

I det långsiktiga arbetet är det viktigt att öka medvetenheten kring hållbart resande hos kommunalpolitiker, arbetsledare och anställda i kommunen som reser i tjänsten. I kommunen finns beslut om att arbeta med rutinerna för tjänsteresor.

Bilpoolsutvärdering och analys

Den interna bilpool som finns för anställda inom kommunen ska utvärderas för att undersöka eventuell utökning. Övergång från privatbilsanvändning i tjänsten till bilpool medför ofta bättre planering som i sin tur leder till mindre resande.

Hållbart resande i samhällsutvecklingen

Vid planering av nya stadsdelar ska frågan om hållbar utveckling finnas med under hela planeringsprocessen. Bra tillgång till kollektivtrafik och korta avstånd till arbete och service minskar behovet av bil och gör det naturligt att gå eller cykla.

Målgruppsinriktad information om resvanor och resealternativ till allmänheten

För att få kommuninvånare att ändra sina resvanor krävs ett långsiktigt informationsarbete riktat till olika målgrupper. Information kan bland annat riktas till bilister i områden med goda möjligheter för cykling eller kollektivtrafik, i samband med infrastrukturell åtgärd eller i samband med flytt.

Tjänsteresor, samarbete med privata arbetsgivare

Att arbeta med rutiner kring tjänsteresor och fordon kan leda till positiva effekter gällande miljö, ekonomi och image. Genom ett långsiktigt samarbete ökar effektiviteten i arbetet och möjligheten att utbyta erfarenheter.

Resor till och från arbetet – med privata och offentliga arbetsgivare

Resor till och från arbetet är en stor del av vårt resande. Det sker ofta under rusningstid vilket bidrar till trängsel. Arbetet med resor till och från arbetsplatsen kan innebära cykelkampanjer, information till nyanställda, bra cykelställ och tillgång till dusch på arbetsplatsen.

Barns skolvägar

Åtgärderna kring kommunens skolor riktas till de skolor där problemen är störst och där man är intresserad av att öka trafiksäkerheten och minska biltrafiken. Både trafiksäkerheten och bilarnas utsläpp ligger i fokus vid detta arbete.

Sprid information kring lyckade åtgärder och genomförda undersökningar

Genom att sprida information med fokus på lyckade åtgärder och positiva budskap uppmuntras invånarna till att fortsätta göra bra resval och till att fler blir intresserade av att bidra till en trivsam stad.