search
Sök
menu
Meny

Kommunikationsstrategi för de olika trafikslagen

Kommunikationsstrategin har arbetats fram inom Stadsbyggnadsvisionen för att hitta en hållbar trafiklösning för ett växande Jönköping.

Kommunikationsstrategi ‑ åtgärder för ett hållbart trafiksystem antogs av Kommunfullmäktige i februari 2012. Kommunens mål är att antalet resor med kollektivtrafik per invånare ska dubbleras till 2020 (jämfört med 2007) och att cyklandet till och från Jönköpings centrum ska öka med 30% till år 2015 (jämfört med 2010). Dessa hållbara färdmedel måste därför utvecklas och förbättras, så att fler väljer att åka buss, cykla eller gå.

Åtgärder för att nå målen

Kommunikationsstrategin beskriver vilka åtgärder som krävs, för alla olika trafikslag, för att uppnå kommunens trafikmål i staden. Åtgärderna i kommunikationsstrategin bygger på att kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik ska prioriteras före biltrafik, i enlighet med Ålborg-åtagandena som Jönköpings kommun skrev under 2007.