search
Sök
menu
Meny

Så här bygger man järnväg

Att planera och bygga järnvägar är en omfattande process. Utöver järnvägen ska det planeras och byggas stationer och byggnader runt banan.

Det är Trafikverket som planerar och bygger järnvägar i Sverige. Innan bygget kan starta krävs en grundlig planering där man gör en åtgärdsvalsstudie och där tas en järnvägsplan tas fram. Efter det tar man fram en bygghandling innan det är dags för byggstart.

Trafikverket ansvarar för att planera, bygga och sköta statliga järnvägar och allmänna vägar, framför allt på landsbygden men även för vissa tätortsleder. Tillsammans med bland annat kommuner, kollektivtrafik, allmänheten och fastighetsägare jobbar man för att ta hand om och utveckla järnvägsnätet.

Åtgärdsvalsstudie
Planeringen av en väg eller järnväg börjar med att man identifierar brister i transportsystemet. Trafikverket undersöker hur de kan åtgärda dem genom en så kallad åtgärdsvalsstudie. Studien ska behandla vilka typer av åtgärder som är möjliga för att lösa ett transportproblem.

Trafikverket arbetar efter den så kallade fyrstegsprincipen för att få störst nytta av satsade resurser. Det innebär att de stegvis analyserar vilka typer av åtgärder som behövs. Ibland kan det vara effektivt med en kombination av åtgärder.

I åtgärdsvalsstudien utreder man hur man kan lösa brister i transportsystemet. I första hand försöker vi lösa problemet genom åtgärder enligt principerna att tänka om och optimera. Om det inte är möjligt går vi vidare till en konkret byggåtgärd, som behandlar åtgärderna att bygga om eller bygga nytt.

Åtgärdsvalsstudien svarar på frågan varför ett väg- eller järnvägsprojekt behövs.

Planläggning

Ett järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild process som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. Processen kallas planläggningsprocess och arbetet med att ta fram en järnvägsplan kallas planläggning. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.

Resultatet av planläggningsprocessen och utformningen av vägen eller järnvägen beskrivs och redovisas i en järnvägsplan.

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan vi gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden.

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att de ska få deras synpunkter och kunskap. Trafikverket kan samråda direkt med de berörda eller genom möten som är öppna för allmänheten. Ibland har Trafikverket också möten med de markägare som är speciellt berörda av ett projekt. Synpunkterna som kommer in efter samråd sammanställer vi i en samrådsredogörelse där det också redovisas hur synpunkterna kommer att påverka projektet.

Bygghandling

När järnvägsplanen är klar görs en bygghandling. Den innehåller främst tekniska beskrivningar med krav som gäller vägens eller järnvägens funktion. Bygghandlingen fungerar som underlag för byggarbetet och innehåller också krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder.

Bygghandlingen måste stämma överens med järnvägsplanen. Endast obetydliga avvikelser tillåts. Om det förekommer större avvikelser eller förändringar i projektet kan det bli nödvändigt att ändra planen eller att upprätta en ny plan.

Text hämtad från Trafikverket