search
Sök
menu
Meny

Hakarpsvägen VA-förnyelse

Karta över Hakarpsvägen med markeringar för vägarbeten.

I slutet av 2018 börjar ett VA-arbete utmed Hakarpsvägen i Huskvarna. Ett tidigare utfört projekt får sin fortsättning för att knytas samman med det pågående bygget av överföringsledningar mellan Huskvarna och Lekeryd. Arbetet beräknas pågå i cirka ett år.

Hur påverkar det mig?

  • Framkomlighet för trafik utmed Hakarpsvägen (mellan Stensholmsvägen och Ådalsvägen) kommer att vara begränsad till ett körfält förbi arbetsplatsen.
  • Gång- och cykeltrafik från Ådalsvägen mot Stensholm och Eriksberg kommer att påverkas och tidvis ledas om.
  • Busshållplatsen vid Ljungstigen kommer att flyttas under en period. Delar av sträckan kommer tidvis regleras med trafiksignaler. Aktuell information om busshållplatser och annat gällande linje 15 och 35 finns på www.jlt.selänk till annan webbplats
  • Abonnenter utmed sträckan kommer under arbetet att försörjas med provisoriskt vatten, vilket innebär att vattenförsörjningen kommer brytas vid några tillfällen under in- och urkoppling. Vid arbete med vattenledningar kan tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar av dricksvattnet uppstå. Under byggtiden kan buller och vibrationer förekomma.

Vad är det som ska göras?

Vatten- och spillvattenledningar kommer att bytas till nya och ett nytt system för dagvatten kommer byggas parallellt. En pumpstation med tillhörande magasin kommer byggas intill Huskvarnaån. Abonnenter utmed sträckan kommer att få nya servisledningar.

Varför?
Tekniska kontoret har genomfört en undersökning i delar av kommunens ledningsnät vad gäller kondition, funktion och kapacitet för rören. Anledningen till detta är det ökade antalet översvämningar tillsammans med dåligt material i gamla vatten- och avloppsrör. För närvarande byts inte ledningarna ut tillräckligt ofta. Med nuvarande takt skulle ledningarna behöva hålla i 500 år, vilket inte är möjligt då livslängden ligger på mellan 40 och 120 år.

Eftersom tekniska kontoret nu bygger vatten- och spillvattenledning mellan Huskvarna och Lekeryd, passar det samtidigt bra att utföra övriga VA-förnyelser utmed sträckan. Detta projekt är en del i ett stort projekt för att förnya, förbättra och utöka vattenförsörjningen och samtidigt öka säkerheten mot driftstörningar.